1

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Kromtech vám může podle vlastního uvážení udělit zkušební, nebo komerční licenci. Není-li uvedeno jinak, vztahují se na vaše používání aplikace MacKeeper v případě, že si nekoupíte nebo jiným oprávněným způsobem nezískáte komerční licenci k aplikaci MacKeeper, podmínky zkušební licence uvedené v části (A). Podmínky komerční licence uvedené v části (B) se vztahují na používání aplikace MacKeeper v případě, že oprávněným způsobem získáte komerční licenci k aplikaci MacKeeper.

A

PODMÍNKY ZKUŠEBNÍ LICENCE

Společnost Kromtech vám může poskytnout nevýhradní, nepřevoditelnou licenci ke zkušebnímu používání aplikace MacKeeper po omezenou dobu nebo s omezenými funkcemi výhradně v souladu s podmínkami stanovenými v následující části. Zavazujete se, že aplikaci MacKeeper nebudete převádět, postupovat, pronajímat, udílet k ní dílčí licence ani ji půjčovat žádné další fyzické či právnické osobě, s výjimkami uvedenými v této smlouvě. Jakýkoli pokus tak učinit jakýmkoli způsobem bude možné považovat za porušení této smlouvy EULA a práv společnosti Kromtech a licence tím zanikne.

A1

Podle podmínek pro zkušební verzi, které začínají platit okamžikem aktivace aplikace MacKeeper prostřednictvím některé ze speciálních nabídek, je aplikace MacKeeper plně funkční po určitý počet dnů uvedený v podmínkách speciální nabídky, počínaje prvním spuštěním aplikace. Po uplynutí stanovené doby se všechny nebo některé funkce aplikace MacKeeper automaticky zablokují, nebo vám případně bude naúčtována cena speciální nabídky. Budete-li chtít používat aplikaci MacKeeper i po zkušební lhůtě, budete si muset zakoupit komerční licenci nebo uplatnit nárok na zvýhodněnou cenu v souladu se speciální nabídkou. Další informace o speciální nabídce jsou k dispozici na našich internetových stránkách se speciálními nabídkami.

A2

Společnost Kromtech vám může umožnit vyzkoušet software tím, že vám zdarma poskytne částečnou opravu, která představuje jednorázové použití aplikace MacKeeper s omezenou funkčností. Abyste mohli aplikaci MacKeeper používat i nadále, je nezbytné zakoupit nevýhradní, nepřenositelnou licenci.

B

PODMÍNKY KOMERČNÍ LICENCE

Společnost Kromtech vám poskytuje nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání aplikace MacKeeper výhradně v souladu s podmínkami stanovenými v následující části. Zavazujete se, že aplikaci MacKeeper nebudete převádět, postupovat, pronajímat, udílet k ní dílčí licence ani ji půjčovat žádné další fyzické či právnické osobě, s výjimkami uvedenými v této smlouvě. Jakýkoli pokus tak učinit jakýmkoli způsobem bude možné považovat za porušení této smlouvy EULA a práv společnosti Kromtech a licence tím zanikne.

B1
AKTIVACE ONLINE

Abyste mohli software MacKeeper využívat v souladu s podmínkami komerční licence, je nezbytná aktivace online. Společnost Kromtech se může podle vlastního uvážení rozhodnout změnit přesné technické podmínky, za kterých přestanou neaktivované kopie aplikace MacKeeper fungovat.

Během aktivace online budete muset uvést osobní údaje. K aktivaci vlastní kopie aplikace MacKeeper budete potřebovat aktivní a funkční připojení k internetu. Používání aplikace MacKeeper na základě licence je vázáno na počítač (počítače) použitý (použité) při aktivaci.

Na základě této licence získáváte právo aktivovat a používat aplikaci MacKeeper buď (a) v jednom počítači používaném několika uživateli, nebo (b) v přiměřeném počtu počítačů používaných jedním a týmž uživatelem. Licenci můžete mezi svými počítači přenášet prostřednictvím svého účtu Kromtech; aplikaci MacKeeper smíte vždy používat pouze v jednom počítači. Společnost Kromtech může podle vlastního uvážení určit, jaký počet počítačů je přiměřený, a tento počet měnit. Tato licence neumožňuje používání aplikace MacKeeper několika uživateli na několika počítačích.

B2
PŘEVOD

Právo přenést aktivovanou kopii softwaru MacKeeper na jiný počítač je vázáno na konkrétní osobu. Chcete-li přenést aktivovanou kopii softwaru MacKeeper na jiný počítač, přihlaste se do svého účtu MacKeeper nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu.

2

OBECNÉ PODMÍNKY

Tyto obecné podmínky platí pro komerční licenci. Tuto smlouvu mohou uzavírat pouze fyzické osoby, kterým je aspoň 16 let, nebo osoby, které mají svolení svého zákonného zástupce. Vyjádřením svého souhlasu potvrzujete, že jste zletilí nebo máte požadované svolení k uzavření této smlouvy. Společnost může podle vlastního uvážení kdykoli vypovědět smlouvu s jakoukoli fyzickou či právnickou osobou nebo změnit podmínky, za kterých mohou fyzické či právnické osoby smlouvu uzavřít. Toto ustanovení platí v co nejširším rozsahu přípustném dle příslušného právního řádu.

AUTORSKÁ PRÁVA A OMEZENÍ

Autorská práva a další práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví a/nebo vlastnická práva k aplikaci MacKeeper a k veškerým úplným nebo částečným kopiím, které si pořídíte, vlastní společnost Kromtech nebo strany, které jí poskytly licenci. Společnost Kromtech vám umožňuje používat aplikaci MacKeeper výhradně v souladu s podmínkami této smlouvy. Veškerá práva, která nejsou společností Kromtech jmenovitě poskytnuta, si vyhrazuje společnost Kromtech. Zavazujete se, že s výjimkou způsobů použití uvedených v této smlouvě nebudete aplikaci MacKeeper upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat ani převádět ze strojového kódu ani se nebudete jiným způsobem pokoušet zjistit mechanismus/princip jejího fungování či upravovat její funkce a nebudete umožňovat třetím stranám provádět porovnávací nebo jiné testy aplikace MacKeeper. Společnost Kromtech je ochotna vám za přiměřených podmínek sdělit informace nezbytné k tomu, abyste mohli provádět úkony týkající se kompatibilního programování. Zavazujete se, že nebudete odstraňovat informace o tom, že společnost Kromtech je subjektem autorských práv a dalších práv v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví nebo vlastnických práv společnosti Kromtech a/nebo třetích stran.

PRÁVA NA PROVÁDĚNÍ ZMĚN

Zavazujete se, že nebudete nahrazovat ani žádným způsobem upravovat knihovny a zdroje, které jsou součástí softwaru MacKeeper.

AKTUALIZACE

Společnost Kromtech vám může poskytovat automatické aktualizace aplikace MacKeeper. Ve výchozím nastavení jsou aktualizace povoleny, abyste měli k dispozici nejnovější funkce a vylepšení softwaru. V případě jakýchkoli potíží se obraťte na zákaznickou podporu MacKeeperu.

V případě, že bude aktualizace MacKeeperu obsahovat placené nabídky, bude vás o tom informovat přímo samotný software. Budete mít možnost takovou aktualizaci odmítnout nebo software zcela odinstalovat.

DALŠÍ SLUŽBY

Společnost Kromtech vám případně může po dobu trvání vašeho předplatného poskytovat omezenou službu bezplatných aktualizací antivirového softwaru.

DALŠÍ AKTIVACE

Komerční licence neumožňuje aktivovat a používat MacKeeper na větším počtu počítačů, než pro jaký počet jste danou licenci (dané licence) získali. Podle vlastního uvážení se však společnost Kromtech může rozhodnout, že vám vyjde vstříc a umožní vám aktivovat aplikaci MacKeeper na přiměřeném počtu dalších počítačů. Bez ohledu na takové rozhodnutí ovšem budete mít na základě licence právo používat aplikaci MacKeeper souběžně pouze na takovém počtu počítačů, pro který jste danou licenci (dané licence) získali.

Společnost Kromtech se může podle vlastního uvážení rozhodnout zrušit další aktivace provedené na základě dané licence (daných licencí) a danou licenci (dané licence) zneplatnit, pokud se bude domnívat, že na základě dané licence (daných licencí) byl proveden nepřiměřeně vysoký počet aktivací. O takovém rozhodnutí budeme vás a/nebo osobu provádějící aktivaci informovat a) písemně, b) e-mailem, c) telefonicky a/nebo d) přímo v softwaru MacKeeper.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE APLIKACI MACKEEPER POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. APLIKACE MACKEEPER JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, A SPOLEČNOST KROMTECH, JEJÍ DCEŘINÉ A SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI A STRANY, KTERÉ JIM POSKYTUJÍ LICENCI (DÁLE JEN SOUHRNNĚ „SPOLEČNOST KROMTECH“), VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU ZA PRODEJNOST NEBO VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU NEBO ZÁRUKU VLASTNICKÉHO PRÁVA A/NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. SPOLEČNOST KROMTECH NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V APLIKACI MACKEEPER SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE FUNKČNOST APLIKACE MACKEEPER BUDE OPRAVENA. SPOLEČNOST KROMTECH DÁLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ APLIKACE MACKEEPER Z HLEDISKA SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI ANI V ŽÁDNÉM JINÉM OHLEDU. SPOLEČNOST KROMTECH NEZARUČUJE, ŽE MACKEEPER BUDE V PŘÍPADĚ VYPNUTÍ AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ MACKEEPERU, JAK JSOU POPSÁNY V ČÁSTI „AKTUALIZACE“ TÉTO SMLOUVY, FUNGOVAT SPRÁVNĚ. ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE A RADY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ KROMTECH, JEJÍMI OPRÁVNĚNÝMI ZÁSTUPCI ANI TŘETÍMI STRANAMI NEPŘEDSTAVUJÍ VE VZTAHU K APLIKACI MACKEEPER ŽÁDNOU ZÁRUKU. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JE APLIKACE MACKEEPER VADNÁ, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVY NEBO ÚPRAVY VY (NIKOLI SPOLEČNOST KROMTECH ANI JEJÍ AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI). V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK PŘÍPUSTNÉ. PROTO SE NA VÁS NĚKTERÉ VÝLUKY POPISOVANÉ V TÉTO SMLOUVĚ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. SPOLEČNOST KROMTECH NEZARUČUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO DAT STAŽENÝCH BĚHEM POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEDOJDE K POŠKOZENÍ POČÍTAČOVÉHO HARDWARU NEBO SOFTWARU. VEŠKERÉ RIZIKO ZA STAŽENÍ, INSTALACI, KOPÍROVÁNÍ, PROVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NESETE VY. SPOLEČNOST KROMTECH DŮRAZNĚ DOPORUČUJE PROVÉST PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM ANTIVIROVOU KONTROLU VEŠKERÉHO SOFTWARU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V CO NEJŠIRŠÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA NEPONESOU SPOLEČNOST KROMTECH ANI JEJÍ DCEŘINÉ A SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ZÁSTUPCI, ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ, ZAMĚSTNANCI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DRŽITELÉ LICENCÍ A/NEBO DODAVATELÉ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, PŘÍMOU ČI NEPŘÍMOU, VČETNĚ KOMPENZAČNÍ NÁHRADY ŠKODY, NÁHRADY ZA NÁSLEDNOU, NÁHODNOU, PŘÍMOU, NEPŘÍMOU ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODU A SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY, KTERÁ VZNIKNE V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ MACKEEPER NEBO JEJÍM UŽÍVÁNÍM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM V SOUVISLOSTI S TOUTO LICENCÍ. VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KROMTECH PODLE VŠECH USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY BUDE VE VŠECH PŘÍPADECH OMEZENA ČÁSTKOU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ VYLOUČENÍ NEBO URČITÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY A PRÁVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘÍPUSTNÉ. PROTO SE NA VÁS NĚKTERÉ VÝLUKY A OMEZENÍ POPISOVANÉ V TÉTO SMLOUVĚ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

OMEZENÍ PODPORY

Společnost Kromtech se bude snažit poskytovat vám podporu k používání aplikace MacKeeper prostřednictvím e-mailu, telefonu a chatu. Tato podpora bude omezena na témata související se základním používáním aplikace MacKeeper. Společnost Kromtech není povinna poskytovat vám obecné rady týkající se technologií, na nichž je aplikace MacKeeper založena nebo které s ní souvisejí. Jakmile bude dostupná nová bezplatná nebo placená verze aplikace MacKeeper, vyhrazuje si společnost Kromtech právo přestat nabízet veškerou podporu týkající se používání starších verzí aplikace MacKeeper.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete společnost Kromtech, její partnerské společnosti a/nebo jejich právní nástupce a postupníky, jakož i jejich výkonné řídicí pracovníky, členy statutárních orgánů, zaměstnance, zprostředkovatele, poskytovatele licencí, zástupce, poskytovatele provozních služeb a dodavatele hájit proti veškerým nárokům, požadavkům a/nebo žalobám a že společnost Kromtech, její partnerské společnosti a jejich právní nástupce a postupníky, jakož i jejich výkonné řídicí pracovníky, členy statutárních orgánů, zaměstnance, zprostředkovatele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí a smluvní strany odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně přiměřených poplatků na právní zastoupení), které jim vzniknou v souvislosti s vaším nedodržením nebo porušením této smlouvy, vaším nedodržením, zneužitím nebo porušením práv třetích stran, vaším porušením nebo nedodržením zákonů a jiných předpisů nebo vaší úpravou či vývozem aplikace MacKeeper. Společnost Kromtech si vyhrazuje právo převzít na vlastní náklady výhradní obhajobu a kontrolu nad veškerými nároky a žalobami a nad veškerým vyjednáváním o vypořádání nebo kompromisu; souhlasíte s tím, že jí na její žádost poskytnete veškerou součinnost.

TECHNICKÉ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Společnost Kromtech a její dceřiné společnosti mohou shromažďovat a využívat technické a související informace, například informace týkající se vašeho počítače, systému a aplikací. Společnost Kromtech a její dceřiné společnosti mohou tyto informace využívat v libovolné podobě, která neumožňuje určit vaši totožnost nebo identifikovat váš počítač. Shromažďování technických a souvisejících informací společností Kromtech a jejími dceřinými společnostmi je omezeno tak, aby společnost Kromtech ani její sesterské společnosti nebyly schopny rekonstruovat obsah souborů a složek, které používáte prostřednictvím aplikace MacKeeper, ani žádných jiných osobních souborů a složek, k nimž má aplikace MacKeeper během používání přístup.

LICENČNÍ KÓD

Společnost Kromtech vám může poskytnout licenční kód nebo licenční klíč, který může být nezbytný k aktivaci aplikace MacKeeper podle podmínek komerční licence. Společnost Kromtech, její dceřiné společnosti a distributoři mohou uvedený licenční kód nebo licenční klíč provázat s vaší osobou. Vydaný licenční kód nebo licenční klíč je určen k používání pouze vámi a bez písemného svolení od společnosti Kromtech ho nesmíte šířit, publikovat ani jiným způsobem sdělovat třetím osobám.

DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

Tato smlouva platí, dokud nebude ukončena. Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva, platí, že pokud porušíte jakoukoli z podmínek této smlouvy, je společnost Kromtech oprávněna tuto smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. V takovém případě budete muset přestat aplikaci MacKeeper používat a zničit veškeré její kopie ve vašem držení. Pokud společnost Kromtech v případě, že nedodržíte kteroukoli z podmínek této smlouvy, smlouvu nevypoví, neznamená to, že se vzdává jakýchkoli práv, která si vyhrazuje podle tohoto a dalších ustanovení této smlouvy.

ZÁSADY PRO VRÁCENÍ PENĚZ

Upozornění: nákupem licencovaného softwaru potvrzujete, že jste se seznámili se všemi vlastnostmi a funkcemi produktu. Popis produktu a jeho funkcí je k dispozici na oficiálním webu (mackeeper.com).

Pokud jste si koupili aplikaci MacKeeper, může vám být kupní cena vrácena a) v souladu s podmínkami ZÁSAD PRO VRÁCENÍ PENĚZ a b) po vrácení zakoupené kopie MacKeeperu s dokladem o zaplacení prodejci, u něhož jste aplikaci koupili, jestliže jste ji koupili jinde než na webu http://www.mackeeper.com.

Společnost Kromtech si cení zpětné vazby od zákazníků a dělá vše pro to, aby odstranila veškeré problémy. Pokud přesto nebudete s našimi produkty a službami spokojeni, můžete požádat o vrácení peněz.

Peníze jsou vraceny v případě problémů, které přímo souvisejí s naším produktem. Zákazník má nárok na vrácení peněz, pokud existují přímé důkazy o problémech s naším softwarem, například chybové zprávy nebo snímky obrazovky, a naše oddělení zákaznické podpory takové problémy nedokáže vyřešit. Peníze nejsou vraceny v případě obecných počítačových problémů, které nesouvisejí s naším produktem.

Pokud se náš software stane příčinou technické závady počítače a tuto skutečnost bude možné dostatečně prokázat, můžeme zvážit poskytnutí náhrady za způsobenou škodu. Po obdržení žádosti o vrácení peněz v souvislosti s technickou závadou budou naši pracovníci zákaznické podpory potřebovat na první, předběžnou odpověď 1 až 3 pracovní dny. Po doručení veškerých nezbytných dokladů a důkazu budou naši pracovníci zákaznické podpory potřebovat ke zpracování obdržených podkladů a k poskytnutí kvalifikované odpovědi 1 až 10 dnů.

Podmínky pro vrácení peněz se liší podle zakoupeného typu předplatného:

A

Předplatné na 24 (dvacet čtyři) měsíců / 2 (dva) roky.

U tohoto typu předplatného je, v souladu se zásadami pro vrácení peněz stanovenými v této smlouvě, poskytováno částečné vrácení peněz za „nevyužitou část zakoupeného předplatného licence“.

B

Předplatné na 12 (dvanáct) měsíců / 1 (jeden) rok.

U tohoto typu předplatného je, v souladu se zásadami pro vrácení peněz stanovenými v této smlouvě, poskytováno částečné vrácení peněz za „nevyužitou část zakoupeného předplatného licence“.

C

Předplatné na 6 (šest) měsíců.

U tohoto typu předplatného je, v souladu se zásadami pro vrácení peněz stanovenými v této smlouvě, poskytováno částečné vrácení peněz za „nevyužitou část zakoupeného předplatného licence“.

D

Předplatné na 1 (jeden) měsíc.

U tohoto typu předplatného je, v souladu se zásadami pro vrácení peněz stanovenými v této smlouvě, poskytováno (částečné) vrácení peněz za „nevyužitou část zakoupeného předplatného licence“.

E

Definice

E.1.

„Nevyužitou částí zakoupeného předplatného licence“ se rozumí určitý počet měsíců (dnů), počítaný od okamžiku, kdy oficiálně požádáte o vrácení peněz, do data vypršení předplatného. V případě předplatného na 1 (jeden) měsíc se „nevyužitá část zakoupeného předplatného licence“ počítá, pokud jste licenci využívali déle než 14 (čtrnáct) celých dnů. Pokud licenci využíváte po dobu kratší než 14 (čtrnáct) celých dnů, bude vám vrácena částka odpovídající ceně předplatného licence na 1 (jeden) měsíc. V případě předplatného na 24 (dvacet čtyři) měsíců, na 12 (dvanáct) měsíců a na 6 (šest) měsíců se „nevyužitá část zaplaceného předplatného licence“ počítá od okamžiku, kdy požádáte o vrácení peněz, do data vypršení předplatného. Podmínky pro vrácení peněz v případě předplatného na 1 (jeden) měsíc platí i pro vrácení peněz v případě předplatného na 24 (dvacet čtyři) měsíců, na 12 (dvanáct) měsíců a na 6 (šest) měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Pokud o vrácení peněz požádáte nejpozději do uplynutí prvních 14 (čtrnácti) celých dnů v měsíci, v němž žádost podáte, vrátíme vám poměrnou částku odpovídající ceně předplatného včetně předplatného za měsíc, v němž žádost podáte. Jestliže však o vrácení peněz požádáte až po uplynutí prvních 14 (čtrnácti) celých dnů v měsíci, v němž žádost podáte, vrátíme vám poměrnou částku odpovídající ceně předplatného BEZ měsíce, v němž žádost podáte.

Žádost o vrácení peněz je platná po dobu platnosti pořízeného předplatného – měsíčního (1 měsíc) a pololetního (6 měsíců). Při pořízení dvouletého (24 měsíců) nebo ročního (12 měsíců) předplatného je žádost o vrácení peněz platná pouze po dobu prvních šesti měsíců od zakoupení.

E.2.

„Měsícem, v němž žádost podáte“ se rozumí měsíc, v němž podáte žádost o vrácení peněz.

F

Výši vracené peněžní částky vypočítá naše oddělení zákaznické podpory na základě konkrétního algoritmu, který vám mohou pracovníci zákaznické podpory vysvětlit.

Než zákazník požádá o vrácení peněz, musí informovat naše oddělení zákaznické podpory o jakýchkoli problémech vzniklých v souvislosti s naším softwarem. Vrácení peněz je možné POUZE v případě, že zákazník kontaktuje náš tým zákaznické podpory a pošle písemnou žádost prostřednictvím e-mailu. E-mailovou adresu, na niž je třeba žádost zaslat, vám sdělí pracovník zákaznické podpory. Naše oddělení zákaznické podpory je povinno učinit maximum pro odstranění problému. Pokud potvrdí, že problém se softwarem odstranit nelze, budou zákazníkovi vráceny peníze. Společnost neodpovídá za kroky, které učiní zákazník ze své vlastní vůle, ani za pomoc, kterou mu poskytnou třetí strany.

Žádost o vrácení peněz zaslaná našemu pracovníkovi zákaznické podpory bude posouzena a vyřízena, s výjimkou případů, kdy vrácení peněz není podle podmínek stanovených v této smlouvě možné. V takovém případě bude zákazník co nejdříve vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.

Společnost poskytuje zákazníkům všechny možné typy podpory, například příručky, e-mailovou podporu, telefonickou podporu a živý chat. Společnost má proto právo odmítnout žádost o vrácení peněz, jestliže se zákazník neřídil pokyny, použil nesprávné nastavení nebo odmítl využít službu zákaznické podpory.

Je-li software kupován na internetu, není jeho součástí fyzické úložné médium. Pokud tato skutečnost nebude vzata v úvahu, nevzniká tím uživateli nárok na vrácení peněz.

Nemožnost stáhnout si software není důvodem nebo opodstatněním pro vrácení peněz. Zákazník může mít problém s připojením k internetu nebo počítačový problém, který nijak nesouvisí s naším produktem. Pokud si zákazník nemůže software stáhnout, je povinen kontaktovat naše oddělení zákaznické podpory.

Po vrácení peněz je jakékoli další používání softwaru nezákonné a veškeré poskytnuté licence k aplikaci MacKeeper pozbývají platnosti. Zákazník proto musí program odinstalovat. Kromě toho budou okamžitě zablokovány veškeré registrační údaje a zákazník, jemuž byly vráceny peníze, už nebude moci využívat aktualizace.

Vrácení peněz proběhne během 1 až 3 týdnů, což je lhůta, kterou potřebuje banka ke zpracování platby.

V případě potvrzené duplicitní úhrady v důsledku okolností, které zákazník nemohl ovlivnit, je společnost povinna zákazníkovi peníze na jeho žádost vrátit.

Poplatky za zpracování se nevracejí.

Zásady pro vrácení peněz podle této smlouvy platí obdobně také pro vracení peněz za licenci zakoupenou s jakoukoli slevou.

NÁSLEDNÁ FAKTURACE

Následná fakturace je automatické prodlužování předplatného na základě vašeho počátečního souhlasu s podmínkami uvedenými na stránce, jejímž prostřednictvím byla aplikace MacKeeper zakoupena. Veškeré podrobnosti týkající se následné fakturace najdete ve svém účtu MacKeeper nebo vám je poskytne oddělení zákaznické podpory.

SLEVY

Může vám být poskytnut slevový kupon, jehož prostřednictvím získáte právo na zakoupení licence za nižší než původně oznámenou cenu. Kupon platí při jednorázovém nákupu licence a nelze ho uplatnit při prodlužování nebo obnovování předplatného.

Slevu můžete rovněž získat od pracovníka oddělení zákaznické podpory. V takovém případě je sleva poskytnuta pouze jednou a nebudete o ni moci požádat znovu.

VYŠŠÍ MOC

Společnost Kromtech nebude v prodlení s plněním jakéhokoli závazku podle této smlouvy, pokud bude nesplnění závazku způsobeno okolnostmi mimo její kontrolu, například výpadkem elektřiny, výpadkem internetu, přemístěním serverů, útoky typu DDoS, útoky hackerů, viry, přírodní katastrofou, válkou, nepokoji, povstáním, epidemií, stávkou nebo jiným organizovaným přerušením práce, teroristickým činem nebo jinou událostí takového rozsahu nebo takového typu, proti které obvykle nejsou v odvětví přijímána preventivní opatření.

RŮZNÉ

Vaše dodací a platební podmínky ani žádné jiné všeobecné nebo zvláštní podmínky se neuplatní. Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi vámi a společností Kromtech ohledně aplikace MacKeeper a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná sdělení a prohlášení týkající se aplikace MacKeeper a jakýchkoli jiných záležitostí upravených touto smlouvou. Bude-li jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nevymahatelným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná v plném rozsahu. Dotčené ustanovení bude vykládáno pouze v takovém rozsahu, aby bylo v souladu s platnými zákony a aby podle nich bylo plně vymahatelné.

ZMĚNY

PŘI ZAKOUPENÍ NEMUSÍ SOFTWARE MÍT VEŠKERÉ UVÁDĚNÉ FUNKCE A VLASTNOSTI (NEBO MŮŽE MÍT FUNKCE A VLASTNOSTI ODLIŠNÉ). FUNKCE A VLASTNOSTI SE MOHOU V BUDOUCNU MĚNIT. O ZÁSADNÍCH ZMĚNÁCH APLIKACE MACKEEPER BUDE SPOLEČNOST KROMTECH UŽIVATELE INFORMOVAT E-MAILEM A/NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU A/NEBO NA WEBU.

ODINSTALACE

Před odinstalováním aplikace MacKeeper se seznamte s pokyny na oficiálním webu mackeeper.com/uninstall_mackeeper.

ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

Bude-li jakákoli část smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, nebude to mít vliv na zbývající části smlouvy, které zůstávají platné a účinné v plném rozsahu.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, VZDÁNÍ SE PRÁVA NA ŘEŠENÍ SPORŮ SOUDNÍ CESTOU

Smluvní strany vzájemně uznávají a souhlasí s tím, že tato smlouva bude vykládána a její plnění bude vymáháno v souladu se zákony Velké Británie (anglické právo), s vyloučením případných kolizních ustanovení těchto zákonů. Pokud se mezi smluvními stranami vyskytnou v souvislosti s touto smlouvou jakékoli spory, rozdílné názory nebo neshody, smluvní strany se zavazují, že vynaloží veškeré úsilí na to, aby je vyřešily dohodou. Nebude-li možné dospět k dohodě, bude o veškerých sporech, rozdílných názorech a neshodách rozhodováno v rozhodčím řízení vedeném mezinárodním centrem pro řešení sporů (International Centre for Dispute Resolution® – ICDR®) v souladu s jeho Postupy pro řešení mezinárodních sporů ve znění dle platného Online protokolu ICDR® pro spory s výrobci/dodavateli (Postupy pro řešení mezinárodních sporů a Online protokol ICDR® pro spory s výrobci/dodavateli jsou k dispozici na webu www.icdr.org). Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina.

SMLUVNÍ STRANY SE TÍMTO V ZÁLEŽITOSTECH SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO LICENCÍ VZDÁVAJÍ SVÉHO PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU. SMLUVNÍ STRANY SE TÍMTO DOHODLY, ŽE NEUPLATNĚNÍ NEBO PRODLENÍ S UPLATNĚNÍM JAKÉHOKOLI PRÁVA, PRAVOMOCI ČI VÝSADY PODLE TÉTO SMLOUVY KTEROUKOLI ZE STRAN NEPŘEDSTAVUJE VZDÁNÍ SE TOHOTO PRÁVA, PRAVOMOCI ČI VÝSADY; STEJNĚ TAK ANI JEDNOTLIVÉ ČI ČÁSTEČNÉ UPLATNĚNÍ TOHOTO PRÁVA, PRAVOMOCI ČI VÝSADY NEVYLUČUJE JEJICH JINÉ ČI DALŠÍ UPLATNĚNÍ ANI UPLATNĚNÍ JAKÉHOKOLI DALŠÍHO PRÁVA, PRAVOMOCI NEBO VÝSADY PODLE TÉTO SMLOUVY.

OPRÁVNĚNÁ TŘETÍ STRANA

Pro veškeré účely této smlouvy jsou všechny třetí strany, poskytující společnosti Kromtech licence v souvislosti s aplikací MacKeeper, považovány za oprávněné třetí osoby na základě této smlouvy a mají právo trvat na dodržování jejích ustanovení.

KONTAKTUJTE NÁS

Případné dotazy, připomínky nebo návrhy nám posílejte buď poštou na adresu Kromtech, United Arab Emirates L1­204, The Lofts Dubai Media City Dubai nebo e-mailem na adresu naší zákaznické podpory support@mackeeper.com.