1

UDZIELENIE LICENCJI

Kromtech może według własnego uznania udzielić Użytkownikowi Licencji próbnej lub Licencji komercyjnej. Jeśli nie zostanie to określone inaczej, Warunki Licencji próbnej określone w sekcji (A) dotyczą użytkowania MacKeepera, jeśli nie wykupiono bądź w inny sposób nie uzyskano legalnie Licencji komercyjnej na MacKeepera. Warunki Licencji komercyjnej określone w sekcji (B) dotyczą użytkowania MacKeepera, jeśli legalnie uzyskano Licencję komercyjną na MacKeepera.

A

WARUNKI LICENCJI PRÓBNEJ

Kromtech może udzielić Użytkownikowi niewyłącznej, nietransferowalnej licencji na używanie MacKeepera przez ograniczony czas i/lub z ograniczonymi funkcjami na potrzeby oceny oprogramowania tylko zgodnie z określonymi tutaj warunkami i zasadami. Użytkownik zgadza się, że nie będzie przenosić, przekazywać, wypożyczać, podlicencjonować ani pożyczać MacKeepera innym osobom i podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych tutaj, a każda próba podjęcia takich działań może być uznana za naruszenie niniejszej Umowy i praw firmy Kromtech oraz może prowadzić do nieważności licencji.

A1

Zgodnie z zasadami okresu próbnego, które obowiązują od aktywacji MacKeepera w ramach jednej z ofert specjalnych, MacKeeper jest w pełni funkcjonalny przez liczbę dni określoną w warunkach oferty specjalnej, licząc od pierwszego uruchomienia programu. Po upływie tego okresu wszystkie lub niektóre funkcje MacKeepera zostaną automatycznie wyłączone lub Użytkownikowi zostanie zaoferowana cena określona w ofercie specjalnej. Aby kontynuować użytkowanie MacKeepera po okresie próbnym, należy kupić Licencję komercyjną lub skorzystać z rabatu podanego w ofercie specjalnej. Dodatkowe informacje o ofercie specjalnej są dostępne na naszych stronach dotyczących ofert specjalnych.

A2

Kromtech może umożliwić Użytkownikowi ocenę oprogramowania, dostarczając bezpłatne częściowe rozwiązanie problemu, które stanowi jednorazowe, ograniczone wykorzystanie MacKeepera. Aby kontynuować używanie MacKeepera, trzeba kupić niewyłączną, nietransferowalną licencję.

B

WARUNKI LICENCJI KOMERCYJNEJ

Kromtech udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na użytkowanie MacKeepera tylko zgodnie z opisanymi poniżej warunkami i zasadami. Użytkownik zgadza się, że nie będzie przenosić, przekazywać, wypożyczać, podlicencjonować ani pożyczać MacKeepera innym osobom i podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych tutaj, a każda próba podjęcia takich działań może być uznana za naruszenie niniejszej Umowy i praw firmy Kromtech oraz może prowadzić do nieważności licencji.

B1
AKTYWACJA ONLINE

Użytkowanie oprogramowania MacKeeper zgodnie z warunkami Licencji komercyjnej wymaga aktywacji online. Kromtech może według własnego uznania zdecydować o warunkach technicznych, pod którymi nieaktywowany MacKeeper przestanie działać.

Aktywacja online wymaga podania danych osobowych. Aktywacja MacKeepera wymaga aktywnego i działającego połączenia internetowego. Licencjonowane użytkowanie MacKeepera jest ograniczone do komputerów, na których dokonano aktywacji.

Niniejsza Licencja uprawnia Użytkownika do aktywowania i użytkowania MacKeepera na (a) jednym komputerze używanym przez wiele osób lub (b) na kilku komputerach (w ograniczonej liczbie) używanych przez tę samą osobę. Licencję można przenosić między różnymi komputerami, używając przypisanego do niej konta Kromtech i można używać MacKeepera tylko na jednym komputerze w danym momencie. Kromtech według własnego uznania może zdefiniować i zmienić, co jest rozumiane przez ograniczoną liczbę. Licencja nie zezwala na korzystanie z MacKeepera przez wielu użytkowników na wielu komputerach.

B2
PRZENOSZENIE

Prawo do przenoszenia aktywowanej kopii MacKeepera na inny komputer jest przypisane do osoby. Aby przenieść aktywowaną kopię oprogramowania MacKeepera na inny komputer, należy przejść do konta MacKeeper lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

2

WARUNKI OGÓLNE

Niniejsze warunki ogólne dotyczą Licencji komercyjnej. Niniejszą Umowę mogą zawrzeć jedynie osoby w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku osób młodszych wymagana jest zgoda opiekunów prawnych. Wyrażając zgodę, Użytkownik potwierdza, że jest w wieku uprawniającym do zawarcia Umowy lub otrzymał niezbędne pozwolenie. Firma według własnego uznania może rozwiązać umowę z każdą osobą lub podmiotem, a także w dowolnej chwili zmienić kryteria dopuszczalności. To zastrzeżenie obowiązuje w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

PRAWA AUTORSKIE I OGRANICZENIA

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, przemysłowej i/lub prawa patentowe związane z MacKeeperem oraz prawa do całych lub częściowych kopii wykonywanych przez Użytkownika należą do firmy Kromtech lub jej licencjodawców. Kromtech zezwala Użytkownikowi na korzystanie z MacKeepera tylko zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wszystkie prawa nieprzyznane przez firmę Kromtech są przez nią zastrzeżone. Użytkownik zgadza się, że nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w jakikolwiek inny sposób poznawać wewnętrznego sposobu działania lub modyfikować funkcjonalności, ani zezwalać innym podmiotom na wykonywanie testów porównawczych i innych analiz MacKeepera, oprócz zastosowań opisanych w niniejszej Umowie. Kromtech udostępni Użytkownikowi wszystkie informacje niezbędne do wykonywania zadań związanych ze zgodnym programowaniem na uzasadnionych warunkach. Użytkownik zgadza się nie usuwać żadnych oznaczeń wskazujących, że Kromtech jest podmiotem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, przemysłowej lub praw patentowych firmy Kromtech i/lub innych podmiotów.

PRAWA DO MODYFIKACJI

Użytkownik zgadza się nie zastępować i nie modyfikować w żaden sposób bibliotek i zasobów wchodzących w skład oprogramowania MacKeeper.

AKTUALIZACJE

Kromtech może dostarczać automatyczne aktualizacje MacKeepera. Są one włączone domyślnie, by udostępniać Użytkownikowi najnowsze funkcje i ulepszenia oprogramowania. W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności należy skontaktować się z obsługą klienta MacKeepera.

Jeśli aktualizacja MacKeepera będzie zawierała oferty płatne, w programie zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie i Użytkownik będzie mieć możliwość niezaakceptowania instalacji takiej aktualizacji i/lub odinstalowania oprogramowania w całości.

USŁUGI DODATKOWE

Kromtech może udostępniać ograniczoną usługę bezpłatnych aktualizacji antywirusa przez okres równy czasowi trwania planu subskrypcji.

AKTYWACJE DODATKOWE

Licencja komercyjna nie uprawnia do aktywacji i użytkowania MacKeepera na większej liczbie komputerów niż liczba komputerów, na które uzyskano licencję. Kromtech według własnego uznania dla wygody Użytkownika może zezwolić na aktywację MacKeepera na dodatkowych komputerach. Mimo tej decyzji Użytkownik dysponuje wyłącznie licencją na używanie MacKeepera na liczbie komputerów określonej we wspomnianej licencji.

Kromtech może według własnego uznania zawiesić dalsze aktywacje wykonywane na podstawie wspomnianych licencji i/lub uznać wspomniane licencje za nieważne, jeśli stwierdzi, że liczba aktywacji zrealizowanych na podstawie tych Licencji jest zbyt duża. Użytkownik i/lub inna osoba dokonująca aktywacji zostanie poinformowana o takiej decyzji a) pisemnie, b) e-mailem, c) telefonicznie i/lub d) w oprogramowaniu MacKeeper.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NINIEJSZYM DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE UŻYWA MACKEEPERA NA WŁASNE RYZYKO. MACKEEPER JEST DOSTARCZANY W POSTACI TAKIEJ, W JAKIEJ JEST, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, A FIRMA KROMTECH, PODMIOTY Z NIĄ STOWARZYSZONE ORAZ ODPOWIEDNI LICENCJODAWCY (DALEJ NAZYWANI ŁĄCZNIE „KROMTECH”) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, ANI ŻADNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TYTUŁEM PRAWNYM I/LUB JEGO NIENARUSZANIEM. KROMTECH NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE PROGRAMU MACKEEPER SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE DZIAŁANIE MACKEEPERA ZOSTANIE POPRAWIONE. PONADTO KROMTECH NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA BĄDŹ WYNIKÓW UŻYTKOWANIA MACKEEPERA W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ANI W ŻADNYM INNYM ZAKRESIE. KROMTECH NIE GWARANTUJE, ŻE MACKEEPER BĘDZIE DZIAŁAĆ POPRAWNIE, JEŚLI UŻYTKOWNIK WYŁĄCZY AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE MACKEEPERA, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE W SEKCJI „AKTUALIZACJE” W NINIEJSZEJ UMOWIE. ŻADNE OŚWIADCZENIA ANI PORADY PRZEKAZANE PRZEZ KROMTECH, AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA KROMTECH LUB INNY PODMIOT NIE STANOWIĄ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ MACKEEPERA. W PRZYPADKU BŁĘDU W MACKEEPERZE TO UŻYTKOWNIK (A NIE KROMTECH LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL KROMTECH) PONOSI WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z NIEZBĘDNYM SERWISEM, NAPRAWĄ BĄDŹ WPROWADZANYMI POPRAWKAMI. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE MOŻNA WYŁĄCZAĆ OKREŚLONYCH GWARANCJI. DLATEGO NIEKTÓRE Z OPISANYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. KROMTECH NIE GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE NIE ZOSTANIE USZKODZONE PRZEZ OPROGRAMOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK DANE POBIERANE ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z POBIERANIEM, INSTALACJĄ, KOPIOWANIEM, EKSPLOATACJĄ I UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA. KROMTECH ZDECYDOWANIE ZALECA WYKONANIE SPRAWDZENIA PROGRAMEM ANTYWIRUSOWYM CAŁEGO OPROGRAMOWANIA PRZED JEGO ZAINSTALOWANIEM LUB PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ANI FIRMA KROMTECH, ANI ŻADEN ZE STOWARZYSZONYCH Z NIĄ PODMIOTÓW, ANI ICH PREZESI, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, LICENCJODAWCY I PODWYKONAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNEGO RODZAJU STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ODSZKODOWANIA KOMPENSACYJNE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, RETORSYJNE ZWIĄZANE LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM MACKEEPERA LUB W INNY SPOSÓB POWIĄZANE Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KROMTECH NA ZASADACH TEJ LICENCJI JEST OGRANICZONA DO KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ ZA POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST DOZWOLONE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZASTOSOWANIE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ. DLATEGO NIEKTÓRE Z OPISANYCH WYKLUCZEŃ I OGRANICZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZEJ LICENCJI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

OGRANICZENIE WSPARCIA

Kromtech postara się zapewnić Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i czatu pomoc związaną z użytkowaniem MacKeepera. Wspomniana pomoc będzie ograniczona do tematów związanych z podstawowym zakresem korzystania z MacKeepera. Firma Kromtech nie jest zobowiązana do oferowania ogólnych informacji dotyczących technologii, które są wykorzystywane w MacKeeperze lub które są z nim powiązane. Kromtech zastrzega sobie prawo do zaprzestania udzielania jakiegokolwiek wsparcia związanego z korzystaniem ze starszych wersji MacKeepera, gdy zostanie udostępniona bezpłatna lub płatna nowa wersja MacKeepera.

ODSZKODOWANIA

Użytkownik zgadza się bronić firmę Kromtech, jej podmioty stowarzyszone i/lub jej następców oraz cesjonariuszy, a także odpowiednich prezesów, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, dostawców usług operacyjnych i dostawców, przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i/lub działaniami, a także nie domagać się od firmy Kromtech, jej podmiotów zależnych i/lub jej następców oraz cesjonariuszy, a także odpowiednich prezesów, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, dostawców usług operacyjnych i dostawców, odszkodowań za żadne straty, koszty i wydatki (w tym opłaty za pomoc prawną) wynikające z naruszenia przez Użytkownika niniejszej Licencji, nieprzestrzegania, sprzeniewierzenia bądź naruszenia praw innego podmiotu, naruszenia bądź nieprzestrzegania przez Użytkownika jakichkolwiek praw lub regulacji albo modyfikacji bądź eksportowania przez Użytkownika MacKeepera. Kromtech zastrzega sobie prawo do prowadzenia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli w razie jakichkolwiek roszczeń lub działań prawnych oraz do wszystkich negocjacji związanych z porozumieniem lub kompromisem i Użytkownik wyraża zgodę na pełną współpracę z firmą Kromtech w przypadku takiego żądania.

INFORMACJE TECHNICZNE I POWIĄZANE

Firma Kromtech i jej podmioty zależne mogą gromadzić informacje techniczne i powiązane, w tym między innymi informacje techniczne dotyczące komputera Użytkownika, systemu i aplikacji. Firma Kromtech i jej podmioty zależne mogą korzystać z tych informacji w dowolny sposób, który nie pozwala na zidentyfikowanie Użytkownika ani jego komputera. Cały proces gromadzenia informacji technicznych i powiązanych przez firmę Kromtech i jej podmioty zależne musi być ograniczony w taki sposób, by firma Kromtech i jej podmioty zależne nie mogły zrekonstruować zawartości plików i katalogów, których Użytkownik używa w MacKeeperze, ani żadnych innych osobistych plików i katalogów dostępnych dla MacKeepera podczas obsługi tego programu.

KOD LICENCJI

Kromtech może wydać Użytkownikowi Kod licencji lub Klucz licencyjny, który może być niezbędny do aktywacji MacKeepera na warunkach Licencji komercyjnej. Firma Kromtech i jej podmioty zależne mogą przypisać wspomniany Kod licencji bądź Klucz licencyjny do Użytkownika. Każdy przekazany Kod licencji bądź Klucz licencyjny jest przeznaczony wyłącznie do użytku Użytkownika i nie może być dystrybuowany, publikowany ani w żaden inny sposób przekazywany innym stronom bez pisemnego upoważnienia przez firmę Kromtech.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Bez naruszania innych praw Kromtech może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli Użytkownik naruszy którykolwiek z warunków lub którąkolwiek z zasad określonych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Użytkownik musi zaprzestać korzystania z MacKeepera i zniszczyć wszystkie posiadane kopie MacKeepera. Brak podjęcia przez firmę Kromtech działań prowadzących do rozwiązania niniejszej Umowy, gdy Użytkownik naruszy zasady i warunki wymienione w niniejszej Umowie, nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw zastrzeżonych w związku z MacKeeperem w niniejszej Umowie oraz innych postanowieniach.

POLITYKA ZWROTÓW

Należy mieć na uwadze, że zakup licencjonowanego oprogramowania jest równoznaczny z potwierdzeniem przez klienta wiedzy o wszystkich funkcjach i sposobie działania produktu. Opis produktu i jego funkcji jest dostępny w oficjalnej witrynie internetowej (mackeeper.com).

W przypadku zakupu MacKeepera klient może uzyskać zwrot ceny zakupu a) zgodnie z warunkami POLITYKI ZWROTÓW, a b) w przypadku zakupienia oprogramowania w innymi miejscu niż witryna http://www.mackeeper.com, niezwłocznie po zwróceniu nabytej kopii MacKeepera oraz dowodu zakupu do miejsca ich uzyskania.

Kromtech przywiązuje dużą wagę do informacji przekazywanych przez klientów i stara się rozwiązywać wszystkie problemy. Jednak w razie niezadowolenia z naszych produktów i usług można ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Zwroty są przyznawane w przypadku problemów bezpośrednio związanych z naszym produktem. W przypadku istnienia bezpośrednich dowodów na występowanie problemów z naszym oprogramowaniem (komunikaty o błędach lub zrzuty ekranu), gdy problemów tych nie potrafi rozwiązać nasz dział obsługi klienta, klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy. Zwroty nie są przyznawane w przypadku ogólnych problemów z komputerem, które nie są związane z naszym oprogramowaniem.

Jeśli nasze oprogramowanie stanie się przyczyną technicznego uszkodzenia komputera i będzie to stosownie udowodnione, możemy rozważyć przyznanie zwrotu kosztów związanych z poniesioną szkodą. Po otrzymaniu wniosku o zwrot kosztów związanych z naruszeniem warunków technicznych nasi pracownicy działu obsługi klienta potrzebują od 1 do 3 dni roboczych na udzielenie wstępnej odpowiedzi. Po otrzymaniu wszystkich stosownych dowodów nasi pracownicy działu obsługi potrzebują od 1 do 10 dni na przeanalizowanie wszystkich otrzymanych materiałów i przekazanie wiążącej odpowiedzi.

Warunki i zasady zwrotów zależą od wykupionego typu subskrypcji:

A

subskrypcja na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące / subskrypcja na 2 (dwa) lata.

W przypadku tego typu subskrypcji częściowy zwrot pieniędzy jest przyznawany na podstawie opisanej polityki zwrotów dotyczącej „niewykorzystanej części wykupionej licencji subskrypcyjnej”.

B

Subskrypcja na 12 (dwanaście) miesięcy / 1 (jeden) rok.

W przypadku tego typu subskrypcji częściowy zwrot pieniędzy jest przyznawany na podstawie opisanej polityki zwrotów dotyczącej „niewykorzystanej części wykupionej licencji subskrypcyjnej”.

C

Subskrypcja na 6 (sześć) miesięcy.

W przypadku tego typu subskrypcji częściowy zwrot pieniędzy jest przyznawany na podstawie opisanej polityki zwrotów dotyczącej „niewykorzystanej części wykupionej licencji subskrypcyjnej”.

D

Subskrypcja na 1 (jeden) miesiąc.

W przypadku tego typu subskrypcji (częściowy) zwrot pieniędzy jest przyznawany na podstawie opisanej polityki zwrotów dotyczącej „niewykorzystanej części wykupionej licencji subskrypcyjnej”.

E

Definicje

E.1.

„Niewykorzystana część wykupionej licencji subskrypcyjnej” to określona liczba miesięcy (dni) liczona od momentu oficjalnego przesłania wniosku o zwrot pieniędzy do daty wygaśnięcia subskrypcji. W przypadku subskrypcji na 1 (jeden) miesiąc „niewykorzystana część wykupionej licencji subskrypcyjnej” obowiązuje, gdy Użytkownik korzystał z licencji przez ponad 14 (czternaście) pełnych dni. Jeśli licencja była używana przez mniej niż 14 (czternaście) pełnych dni, przyznamy pełny zwrot ceny za licencję subskrypcyjną na 1 (jeden) miesiąc. W przypadku subskrypcji na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, 12 (dwanaście) miesięcy lub 6 (sześć) miesięcy „niewykorzystana część wykupionej licencji subskrypcyjnej” liczy się od momentu przesłania wniosku o zwrot pieniędzy do daty wygaśnięcia subskrypcji. Warunki polityki zwrotów dotyczącej subskrypcji na 1 (jeden) miesiąc dotyczą również subskrypcji na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, 12 (dwanaście) miesięcy i 6 (sześć) miesięcy.

UWAGA: jeśli przesłanie wniosku o zwrot pieniędzy nastąpi w okresie nieprzekraczającym pierwszych 14 (czternastu) pełnych dni miesiąca, w którym wniosek zostanie przesłany, przyznamy częściowy zwrot pieniędzy, obejmujący cenę subskrypcji z uwzględnieniem miesiąca, w którym przesłano wniosek. Jeśli przesłanie wniosku o zwrot pieniędzy nastąpi po pierwszych 14 (czternastu) pełnych dniach miesiąca, w którym wniosek zostanie przesłany, przyznamy częściowy zwrot pieniędzy, obejmujący cenę subskrypcji BEZ UWZGLĘDNIENIA miesiąca, w którym przesłano wniosek.

Prośbę o zwrot kosztów można składać w okresie wykupionego planu subskrypcji na 1 (jeden) miesiąc lub 6 (sześć) miesięcy. W przypadku subskrypcji na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące lub 12 (dwanaście) miesięcy prośbę o zwrot kosztów można składać tylko w okresie pierwszych sześciu miesięcy od zakupu.

E.2.

„Miesiąc, w którym przesłano wniosek” to miesiąc, w którym rzeczywiście nastąpiło przesłanie wniosku o zwrot pieniędzy.

F

Zwracana kwota pieniędzy jest obliczana przez nasz dział obsługi klienta na podstawie określonego algorytmu — informacje można uzyskać u pracowników naszego działu obsługi klienta.

Przed przesłaniem wniosku o zwrot pieniędzy klient musi poinformować nasz dział obsługi klienta o wszelkich problemach, które mogą być związane z naszym oprogramowaniem. Zwroty pieniędzy są przyznawane TYLKO w przypadku skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta i wysłania wniosku w formie pisemnej pocztą elektroniczną. Adres e-mail, na który należy przesłać wniosek, zostanie przekazany przez jednego z naszych pracowników działu obsługi klienta. Nasz dział obsługi klienta jest zobowiązany do rozwiązania problemu w najlepszy możliwy sposób. Jeśli pracownicy działu potwierdzą, że problem jest nierozwiązywalny, zostanie przyznany zwrot pieniędzy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania niezależne podjęte przez klienta ani pomoc udzieloną przez strony trzecie.

Po przesłaniu wniosku o zwrot pieniędzy wniosek zostanie przeanalizowany i rozpatrzony przez pracownika działu obsługi klienta, chyba że zwrotu pieniędzy nie można zrealizować z powodu wymienionych tutaj warunków i zasad. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym e-mailem lub telefonicznie.

Firma zapewnia klientom wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym instrukcje, pomoc przez pocztę elektroniczną, pomoc telefoniczną, pomoc przez czat na żywo itd. Dlatego jeśli klient nie będzie przestrzegać instrukcji, użyje niewłaściwej konfiguracji lub odmówi skorzystania z naszej usługi wsparcia klienta, Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zwrot pieniędzy.

Jeśli oprogramowanie zostało zakupione przez Internet, nie zawiera fizycznego nośnika. Jeśli użytkownik nie wziął tego pod uwagę, nie uprawnia go to do zwrotu pieniędzy.

Brak możliwości pobrania oprogramowania nie uprawnia do zwrotu pieniędzy. Klient może mieć problemy dotyczące Internetu lub komputera niezwiązane z naszym produktem. Jeśli klient nie może pobrać oprogramowania, musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Po przyznaniu zwrotu pieniędzy dalsze korzystanie z oprogramowania stanie się niezgodne z prawem i wszystkie przyznane licencje na MacKeepera utracą ważność, dlatego klient musi odinstalować program. Ponadto wszystkie dane związane z rejestracją zostaną niezwłocznie zablokowane i klient, któremu przyznano zwrot pieniędzy, nie będzie mógł korzystać z aktualizacji.

Zwroty pieniędzy są realizowane w czasie 1–3 tygodni — ten okres jest potrzebny bankom na realizację płatności.

W przypadku podwójnego obciążenia spowodowanego okolicznościami będącymi poza kontrolą klienta Firma jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy na żądanie klienta.

Opłaty manipulacyjne nie podlegają zwrotom.

Polityka zwrotów przedstawiona w niniejszej Umowie dotyczy też zwrotów za licencje nabyte z dowolnego rodzaju rabatem.

POWTÓRNE OBCIĄŻENIE

Powtórne obciążenie to automatyczne przedłużenie subskrypcji na podstawie początkowej zgody na warunki i zasady przedstawione na stronie realizacji płatności za MacKeepera. Wszystkie kwestie dotyczące powtórnego obciążenia mogą być wyjaśnione przez dział obsługi klienta lub za pośrednictwem konta MacKeeper.

RABATY

Klientowi może zostać przyznany kupon rabatowy uprawniający do zakupu licencji po cenie niższej niż pierwotnie ogłoszona. Kupon jest ważny przy jednorazowym zakupie licencji i nie dotyczy przedłużania ani odnowień subskrypcji.

Rabat może zostać również przyznany przez naszego pracownika działu obsługi klienta. W takim przypadku rabat jest przyznawany tylko raz i nie można zwracać się o przyznanie kolejnego.

SIŁA WYŻSZA.

Firma Kromtech zostaje zwolniona z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli brak możliwości ich realizacji wynika ze zdarzenia będącego poza kontrolą firmy Kromtech, w tym, bez ograniczeń — z awarii sieci energetycznych, awarii sieci Internet, zmiany położenia serwerów, ataków typu DDoS, ataków hakerskich, wirusów, klęsk żywiołowych, wojen, zamieszek, powstań, epidemii, strajków lub innych zorganizowanych działań pracowniczych, aktywności terrorystycznej i innych zdarzeń, których zakres lub typ nie wiąże się zwykle z podejmowaniem środków zapobiegawczych w danej branży.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunki dostawy i płatności ani inne warunki ogólne lub specjalne nie obowiązują. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Użytkownikiem a firmą Kromtech w kwestiach związanych z MacKeeperem i zastępuje całość wcześniejszej komunikacji pisemnej bądź ustnej dotyczącej MacKeepera i innych spraw, których dotyczy niniejsza Umowa. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest nieważne, niemożliwe do wyegzekwowania lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia obowiązują z pełną mocą. Odpowiednie postanowienie zostanie uznane za ograniczone do zakresu niezbędnego do zapewnienia zgodności z prawem i będzie egzekwowane zgodnie z obowiązującym prawem.

ZMIANY

W MOMENCIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIE MOŻE NIE ZAWIERAĆ WSZYSTKICH (LUB MOŻE ZAWIERAĆ INNE) REKLAMOWANYCH FUNKCJI I WŁAŚCIWOŚCI. FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI PODLEGAJĄ DALSZYM ZMIANOM. W PRZYPADKU ISTOTNEJ ZMIANY WPROWADZONEJ DO MACKEEPERA FIRMA KROMTECH POWIADOMI UŻYTKOWNIKA E-MAILEM I/LUB W OPROGRAMOWANIU I/LUB W WITRYNIE.

DEZINSTALACJA

Przed odinstalowaniem MacKeepera należy zapoznać się z instrukcjami w oficjalnej witrynie: mackeeper.com/uninstall_mackeeper.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którakolwiek z części niniejszej Licencji okaże się nieważna lub niemożliwa do wyegzekwowania, nie uchybia to ważności pozostałych.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA, ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH

Strony wspólnie przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że niniejsza Umowa zostanie zawarta i będzie realizowana zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii (prawem brytyjskim), z wyłączeniem konfliktów przepisów prawnych. Jeśli między Stronami powstaną spory, różnice lub kontrowersje dotyczące niniejszej Umowy, Strony dołożą wszelkich starań, by rozwiązać je polubownie. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, wszystkie spory, różnice i kontrowersje będą rozwiązywane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów (International Centre for Dispute Resolution®) zgodnie z obowiązującymi w tym czasie procedurami rozwiązywania sporów międzynarodowych (zmodyfikowanymi przez protokół online ICDR® dla producentów/dostawców). Procedury rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz Protokół ICDR online dla sporów związanych z producentami/dostawcami można znaleźć na stronie www.icdr.org. Postępowanie arbitrażowe powinno być prowadzone w języku angielskim.

STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH WE WSZYSTKICH SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z LUB DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ LICENCJI. STRONY UZGADNIAJĄ NINIEJSZYM, ŻE NIEWYEGZEKWOWANIE LUB OPÓŹNIENIE WYEGZEKWOWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRZYSŁUGUJĄCEGO NA MOCY TEJ UMOWY PRAWA, UPRAWNIENIA LUB PRZYWILEJU PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON NIE BĘDZIE OZNACZAĆ ZRZECZENIA SIĘ TEGO PRAWA, UPRAWNIENIA LUB PRZYWILEJU; A JEDNOKROTNE LUB CZĘŚCIOWE WYEGZEKWOWANIE TAKIEGO PRAWA, UPRAWNIENIA LUB PRZYWILEJU NIE BĘDZIE WYKLUCZAĆ MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ICH EGZEKWOWANIA.

BENEFICJENCI BĘDĄCY STRONĄ TRZECIĄ

Odnośnie wszystkich postanowień niniejszej Licencji każdy licencjodawca MacKeepera będący stroną trzecią względem firmy Kromtech jest w sposób wyraźny uznawany za zamierzonego beneficjenta niniejszej Licencji będącego stroną trzecią i ma on prawo do egzekwowania warunków i postanowień niniejszej Licencji.

KONTAKT Z NAMI

Ewentualne pytania, uwagi lub sugestie można przekazywać firmie Kromtech, pisząc na adres Zjednoczone Emiraty Arabskie L1­204, The Lofts Dubai Media City Dubai lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@mackeeper.com.