1

TILDELING AF LICENS

Kromtech kan efter eget skøn give dig en prøvelicens eller en kommerciel licens. Medmindre andet er angivet, gælder de prøvelicensbetingelser, der er angivet under (A), for din brug af MacKeeper, hvis du ikke har købt eller på anden måde behørigt opnået en kommerciel licens til MacKeeper. De kommercielle licensbetingelser, der er angivet under (B), gælder for din brug af MacKeeper, hvis du behørigt har opnået en kommerciel licens til MacKeeper.

A

PRØVELICENSBETINGELSER

Kromtech kan give dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til udelukkende at bruge MacKeeper til at vurdere programmet i en begrænset periode og/eller med begrænsede funktioner i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Du accepterer, at du ikke må overdrage, overføre, leje, lease, give i underlicens eller udlåne MacKeeper til nogen anden person eller enhed, undtagen sådan som det udtrykkeligt er angivet heri, og at ethvert forsøg på at gøre dette kan anses som en overtrædelse af denne slutbrugerlicensaftale og Kromtechs rettigheder, hvilket gør licensen ugyldig.

A1

I henhold til prøvepolitikken, der træder i kraft efter aktivering af MacKeeper via et af de særlige tilbud, er MacKeeper fuldt funktionelt i det antal dage, der er angivet i betingelserne for det særlige tilbud, og starter fra den første gang, du åbner programmet. Efter udløbet af den anførte periode bliver alle eller dele af MacKeepers funktionalitet automatisk slået fra, eller du kan blive tilbudt en særlig tilbudspris. Hvis du ønsker at bruge MacKeeper efter prøveperioden, skal du købe en kommerciel licens eller få din rabatpris i henhold til det særlige tilbud. Der er supplerende oplysninger om det særlige tilbud på et af vores websteder med særlige tilbud.

A2

Kromtech kan give dig mulighed for at vurdere softwaren ved at give dig en gratis delvis rettelse, som gælder til én gangs brug af MacKeeper med begrænsede funktioner. Hvis du vil fortsætte med at bruge MacKeeper, skal du købe en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens.

B

KOMMERCIELLE LICENSBETINGELSER

Kromtech giver dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge MacKeeper i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Du accepterer, at du ikke må overdrage, overføre, leje, lease, give i underlicens eller udlåne MacKeeper til nogen anden person eller enhed, undtagen sådan som det udtrykkeligt er angivet heri, og at ethvert forsøg på at gøre dette kan anses som en overtrædelse af denne slutbrugerlicensaftale og Kromtechs rettigheder, hvilket gør licensen ugyldig.

B1
ONLINEAKTIVERING

MacKeeper-softwaren skal aktiveres online for at kunne bruges i henhold til de kommercielle licensbetingelser. Kromtech kan efter eget skøn beslutte at justere de præcise tekniske betingelser, i henhold til hvilke ikke-aktiverede kopier af MacKeeper ikke længere vil kunne bruges.

Du skal indsende personlige oplysninger i forbindelse med onlineaktivering. Du skal bruge en aktiv, fungerende internetforbindelse til at aktivere din kopi af MacKeeper. Din licenserede brug af MacKeeper er bundet til den eller de computere, du brugte, da du aktiverede din kopi.

Denne licens giver dig ret til at aktivere og bruge MacKeeper på enten (a) en computer, der bruges af flere personer, eller (b) flere computere, der inden for rimelige grænser bruges af én og samme person. Du kan overføre din licens fra en af dine computere til en anden via din Kromtech-konto og kun bruge MacKeeper på én computer ad gangen. Kromtech kan efter eget skøn definere og justere, hvad disse rimelige grænser består af. Denne licens tillader ikke flere brugere at bruge MacKeeper på flere computere.

B2
OVERDRAGELSE

Retten til at overdrage den aktiverede kopi af MacKeeper-softwaren til en anden computer er personlig. Hvis du vil overføre din aktiverede kopi af MacKeeper-softwaren til en anden computer, skal du besøge MacKeeper-kontoen, eller det kan også være nødvendigt at kontakte vores kundesupport.

2

GENERELLE BETINGELSER

Disse Generelle betingelser gælder den kommercielle licens. Denne aftale er kun tilgængelig for personer, som er mindst 16 år eller har fået deres juridiske værges tilladelse. Ved at erklære dig enig i betingelserne bekræfter du, at du er myndig eller har den krævede tilladelse. Virksomheden kan til enhver tid og efter eget skøn opsige aftalen med enhver person eller enhed og ændre sine gyldighedskriterier. Denne bestemmelse er gyldig i det omfang, det er tilladt i henhold til relevant national lov.

OPHAVSRET OG BEGRÆNSNINGER

Ophavsret, andre immaterielle og industrielle rettigheder og/eller ejendomsret til MacKeeper og til hele eller delvise kopier, du laver, tilhører Kromtech eller dennes licensgivere. Kromtech tillader dig udelukkende at bruge MacKeeper i henhold til denne aftales betingelser. Kromtech forbeholder sig alle rettigheder, der ikke specifikt er givet af Kromtech. Du accepterer, at du ikke må ændre, tilpasse, oversætte, foretage reverse engineering på, dekompilere eller demontere MacKeeper eller på anden måde forsøge at afsløre funktionsmekanismen/-princippet eller ændre programmets funktionalitet, eller tillade, at tredjeparter laver analyser eller andre tests af MacKeeper, undtagen til de anvendelser, der tillades i denne aftale. Kromtech er villig til at give dig de nødvendige oplysninger, så du kan udføre opgaver vedrørende kompatibel programmering på rimelige betingelser. Du accepterer ikke at fjerne eventuelle etiketter, der angiver, at Kromtech ejer ophavsretten og andre immaterielle og industrielle rettigheder og ejendomsrettigheder, der tilhører Kromtech og/eller tredjemand.

RETTIGHEDER TIL ÆNDRINGER

Du accepterer ikke på nogen måde at udskifte eller ændre biblioteker og ressourcer, der indgår i MacKeeper-softwaren.

OPDATERINGER

Kromtech kan give dig automatiske opdateringer af MacKeeper. De er som standard slået til for at levere de nyeste funktioner og forbedringer af softwaren til dig. Hvis du oplever problemer, skal du kontakte MacKeeper-kundesupport.

I tilfælde af at MacKeeper-opdateringen indeholder betalte tilbud, får du besked om dette via selve softwaren, og du har mulighed for at afvise installering af en sådan opdatering og/eller fjerne softwaren helt.

YDERLIGERE TJENESTER

Kromtech kan yde en begrænset tjeneste med gratis antivirusopdateringer i en periode, der svarer til dit abonnements løbetid.

YDERLIGERE AKTIVERINGER

Den kommercielle licens betyder, at MacKeeper ikke kan aktiveres og bruges på flere computere end det antal computere, hvortil du har erhvervet den eller de pågældende licenser. Kromtech kan inden for rimelige grænser og efter eget skøn give dig tilladelse til at aktivere MacKeeper på flere computere. Uanset en sådan beslutning har du kun licens til at bruge MacKeeper samtidig på det antal computere, hvortil du har erhvervet den eller de pågældende licenser.

Kromtech kan efter eget skøn beslutte at ophæve yderligere aktiveringer, der udføres i henhold til de(n) pågældende licens(er), og/eller gøre de(n) pågældende licens(er) ugyldig(e), hvis Kromtech vurderer, at der er aktiveret et for højt antal i henhold til de(n) pågældende licens(er). Du og/eller den person, som udfører aktiveringen, vil blive informeret om en sådan beslutning enten a) pr. brev, b) pr. e-mail, c) pr. telefon og/eller d) inde fra MacKeeper-softwaren.

GARANTIFRASKRIVELSE

DU ERKLÆRER DIG UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED, AT BRUG AF MACKEEPER ER HELT PÅ EGEN RISIKO. MACKEEPER LEVERES “SOM DEN ER” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, OG KROMTECH, DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE LICENSGIVERE (HEREFTER UNDER ÉT KALDET “KROMTECH”) AFSKRIVER SIG HERVED ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EVENTUELLE GARANTIER OM ADKOMST OG/ELLER IKKE-KRÆNKELSE. KROMTECH GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONER I MACKEEPER OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF MACKEEPER VIL BLIVE RETTET. ENDVIDERE GARANTERER KROMTECH IKKE ELLER FREMSÆTTER ANBRINGENDER OM BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF MACKEEPER VEDRØRENDE DENS RIGTIGHED, KORREKTHED ELLER DRIFTSSIKKERHED ELLER NOGEN ANDRE BETINGELSER. KROMTECH GARANTERER IKKE, AT MACKEEPER VIL FUNGERE KORREKT, HVIS DU SLÅR DE AUTOMATISKE OPDATERINGER AF MACKEEPER FRA, SOM ANFØRT I AFSNITTET “OPDATERINGER” I DENNE AFTALE. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD, DER GIVES AF KROMTECH, KROMTECHS BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT ELLER NOGEN ANDEN PART, UDGØR NOGEN GARANTI I FORHOLD TIL MACKEEPER. HVIS MACKEEPER VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DU (OG IKKE KROMTECH ELLER EN BEMYNDIGET REPRÆSENTANT FOR KROMTECH) DIG ALLE OMKOSTNINGER VED AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION. I NOGLE LANDE ER DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR IKKE LOVLIG. DET ER DERFOR MULIGT, AT NOGLE AF OVENSTÅENDE UNDTAGELSER, DER ER BESKREVET I DENNE LICENS, IKKE GÆLDER FOR DIG. KROMTECH GIVER INGEN GARANTI FOR, AT COMPUTERHARDWARE ELLER -SOFTWARE IKKE BESKADIGES AF SOFTWAREN ELLER NOGEN DATA, DU HENTER VED HJÆLP AF SOFTWAREN. DU PÅTAGER DIG HELE RISIKOEN VED AT HENTE, INSTALLERE, KOPIERE, BETJENE OG BRUGE SOFTWAREN. KROMTECH ANBEFALER PÅ DET BESTEMTESTE, AT DU AFVIKLER EN VIRUSKONTROL AF AL SOFTWARE, FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER DEN.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT SÅ VIDT DET ER MULIGT I HENHOLD TIL LOVEN, HÆFTER HVERKEN KROMTECH ELLER DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER, DENNES ELLER DISSES RESPEKTIVE LEDENDE FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG/ELLER KONTRAHENTER FOR NOGET TAB ELLER NOGEN SKADE AF ENHVER ART, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER OGSÅ, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADESERSTATNING, FØLGESKADER, HÆNDELIGE, DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER PØNALT BETINGET SKADESERSTATNING I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF BRUGEN AF MACKEEPER ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED DENNE LICENS. KROMTECHS FULDE ANSVAR I MEDFØR AF ENHVER BESTEMMELSE I DENNE LICENS ER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER RENT FAKTISK ER BETALT FOR DEN TILKNYTTEDE SOFTWARE. NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF ELLER VISSE BEGRÆNSNINGER I SKADESERSTATNING OG RETSMIDLER. DET ER DERFOR MULIGT, AT NOGLE AF DE UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER, DER ER BESKREVET I DENNE LICENS, IKKE GÆLDER FOR DIG.

SUPPORTBEGRÆNSNING

Kromtech bestræber sig på at give dig support pr. e-mail, telefon og chat vedrørende din brug af MacKeeper. Denne support er begrænset til emner, der vedrører den grundlæggende brug af MacKeeper. Kromtech skal ikke nødvendigvis give dig generelle råd om teknologi, der ligger til grund for eller er knyttet til MacKeeper. Kromtech forbeholder sig retten til at ophøre med at levere support af enhver art vedrørende brugen af ældre versioner af MacKeeper, når der udkommer en ny version af MacKeeper, gratis eller mod betaling.

SKADESLØSHOLDELSE

Du indvilliger i at forsvare Kromtech, dennes associerede selskaber og dennes og/eller deres respektive efterfølgere og erhververe samt deres respektive ledere , bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, licensgivere, repræsentanter, udbydere af driftstjenester og leverandører mod alle påstande, krav og/eller søgsmål samt at holde Kromtech, dennes associerede selskaber og dennes og/eller deres respektive efterfølgere og erhververe samt deres respektive ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, repræsentanter, leverandører, licensgivere og kontrahenter skadesløse for alle tab, skadeserstatninger, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af din overtrædelse eller krænkelse af denne licens, krænkelse, uretmæssige tilegnelse eller overtrædelse af nogen anden parts rettigheder, din overtrædelse eller manglende overholdelse af nogen lov eller forskrift eller din ændring eller eksport af MacKeeper. Kromtech forbeholder sig retten til for egen regning alene at påtage sig forsvaret af og kontrollen over ethvert krav eller enhver retssag og alle forhandlinger om forlig eller kompromis, og du indvilliger i fuldt ud at samarbejde med Kromtech efter dennes anmodning.

TEKNISKE OG RELATEREDE OPLYSNINGER

Kromtech og dennes datterselskaber må indsamle og bruge tekniske og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, dit system og dine programmer. Kromtech og dennes datterselskaber må frit bruge disse oplysninger i enhver form, der ikke personligt identificerer dig eller din computer. Enhver indsamling af tekniske eller relaterede oplysninger, som Kromtech og dennes datterselskaber foretager, er begrænset på en sådan måde, at Kromtech og dennes datterselskaber ikke kan rekonstruere indholdet i arkiver og mapper, du bruger via MacKeeper, eller eventuelle andre personlige arkiver og mapper, der er tilgængelige for MacKeeper, når du bruger det.

LICENSKODE

Kromtech kan udstede en licenskode eller -nøgle til dig, som du eventuelt skal bruge for at aktivere MacKeeper i henhold til betingelserne for den kommercielle licens. Kromtech og dennes datterselskaber og forhandlere kan knytte denne licenskode eller -nøgle personligt til dig. Enhver given licenskode eller -nøgle må kun bruges af dig og må ikke videregives, offentliggøres eller på anden måde formidles til tredjemand, medmindre Kromtech skriftligt giver dig tilladelse dertil.

VARIGHED OG OPHØR

Denne aftale er gældende, indtil den opsiges. Kromtech har uden præjudice for andre rettigheder ret til at opsige denne aftale, hvis du undlader at overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale. I så fald skal du holde op med at bruge MacKeeper og destruere alle kopier af MacKeeper i din besiddelse. Såfremt Kromtech undlader at opsige denne aftale i tilfælde af, at du ikke overholder vilkårene og betingelserne i aftalen, indebærer det ikke frafaldelse af nogen af de rettigheder, der gælder for MacKeeper i henhold til denne og andre bestemmelser.

REFUSIONSPOLITIK

Bemærk, at et køb af den licenserede software udgør en bekræftelse fra kundens side af, at vedkommende er bevidst om alle produktets funktioner. Beskrivelsen af produktet og dets funktioner findes på det officielle websted (mackeeper.com).

Hvis du har købt MacKeeper, kan du få refunderet købsprisen a) i overensstemmelse med vilkårene i REFUSIONSPOLITIKKEN, og b) hvis du har købt din kopi andre steder end på webstedet http://www.mackeeper.com, hvis du returnerer din købte kopi af MacKeeper samt kvittering til det sted, hvor du købte det.

Kromtech sætter pris på al feedback fra kunderne og gør alt for at løse alle eventuelle problemer. Hvis du stadig ikke er tilfreds med vores produkter og tjenester, kan du anmode om en refusion.

Der gives refusion i forbindelse med problemer, der er knyttet direkte til vores produkt. Hvis der er direkte beviser for problemer med vores software, f.eks. fejlmeddelelser eller skærmbilleder, og disse problemer ikke kan løses af vores kundesupport, har kunden ret til at modtage en refusion. Refusion gives ikke i tilfælde af generelle computerproblemer uden tilknytning til vores software.

I tilfælde af, at vores software er årsagen til et teknisk nedbrud på din computer, og såfremt der foreligger tilstrækkeligt bevismateriale, kan vi overveje at udbetale dig en refusion for deforvoldte skader. Når vi har modtaget en refusionsanmodning i forbindelse med et teknisk brud, vil vores kundesupportmedarbejdere give et indledende svar i løbet af 1-3 hverdage. Når vores kundesupportmedarbejdere har modtaget alle relevante bevismaterialer, går der 1-10 dage med at behandle materialet, inden de vender tilbage med et kvalificeret svar.

Vilkårene og betingelserne for en refusion afhænger af den købte type abonnement:

A

Abonnement på 24 (fireogtyve) måneder/2 (to) år.

I henhold til denne abonnementstype kan der gives en delvis refusion i overensstemmelse med nærværende refusionspolitik for den “ubrugte del af et købt licensabonnement”.

B

Abonnement på 12 (tolv) måneder/1 (et) år.

I henhold til denne abonnementstype kan der gives en delvis refusion i overensstemmelse med nærværende refusionspolitik for den “ubrugte del af et købt licensabonnement”.

C

Abonnement på 6 (seks) måneder.

I henhold til denne abonnementstype kan der gives en delvis refusion i overensstemmelse med nærværende refusionspolitik for den “ubrugte del af et købt licensabonnement”.

D

Abonnement på 1 (én) måned.

I henhold til denne abonnementstype kan der gives en delvis refusion i overensstemmelse med nærværende refusionspolitik for den “ubrugte del af et købt licensabonnement”.

E

Definitioner

E.1.

En “ubrugt del af et købt licensabonnement” er et bestemt antal måneder (dage) opgjort fra det tidspunkt, hvor du officielt anmoder om en refusion, til abonnementets udløbsdato. Når det drejer sig om et abonnement på 1 (én) måned, gælder den “ubrugte del af en købt licensabonnement”, hvis du har brugt licensen i mere end 14 (fjorten) døgn. Hvis licensen er blevet brugt i mindre end 14 (fjorten) dage, får du en fuld refusion, der dækker prisen på et licensabonnement på 1 (én) måned. Når det drejer sig om et abonnement på 24 (fireogtyve), 12 (tolv) eller 6 (seks) måneder, tæller “den ubrugte del af et licensabonnement” fra det tidspunkt, hvor du anmodede om en refusion, til abonnementets udløbsdato. Vilkårene i refusionspolitikken for et abonnement på 1 (én) måned gælder også for abonnementer på 24 (fireogtyve), 12 (tolv) og 6 (seks) måneder.

BEMÆRK: Hvis du har anmodet om en refusion i løbet af, men ikke efter, de første 14 (fjorten) døgn af anmodningsmåneden, giver vi dig en delvis refusion, der dækker prisen på abonnementet inklusive anmodningsmåneden. Hvis du har anmodet om en refusion efter de første 14 (fjorten) døgn af anmodningsmåneden, giver vi dig en delvis refusion, der dækker prisen på abonnementet EKSKLUSIVE anmodningsmåneden.

En anmodning om refusion er gyldig i den periode, der er dækket af abonnementsaftalen på 1 (en) måned og 6 (seks) måneder. Ved en abonnementsaftale på 24 (fireogtyve) eller 12 (tolv) måneder er en anmodning om en refusion kun gyldig i de første seks måneder af købet.

E.2.

“Anmodningsmåneden” er den måned, hvor den faktiske anmodning om refusion foretages.

F

Beregningen af refusionsbeløbet udføres af vores kundesupport baseret på en specifik algoritme, som vores kundesupportmedarbejdere kan forklare nærmere.

Før kunden anmoder om en refusion, skal vedkommende underrette vores kundesupport om eventuelle problemer, der kan opstå i forbindelse med vores software. Der gives KUN refusion, såfremt du kontakter vores supportafdeling og sender en skriftlig anmodning via e-mail. Den e-mailadresse, som anmodningen skal sendes til, vil blive oplyst af en af vores kundesupportmedarbejdere. Vores kundesupport er forpligtet til at gøre deres bedste for at løse problemet. Hvis de bekræfter, at softwareproblemet ikke kan løses, vil der blive givet en refusion. Virksomheden har ikke ansvaret for eventuelle uafhængige handlinger fra kundens side eller hjælp fra en tredjepart.

Når en refusionsanmodning er blevet sendt til en kundesupportmedarbejder, vil den blive undersøgt og behandlet, medmindre en refusion ikke kan gives ifølge vilkårene og betingelserne heri. I så fald underrettes kunden hurtigst muligt via e-mail eller telefon.

Virksomheden yder kunderne alle mulige former for support, herunder håndbøger, support via e-mail, telefon, livechat osv. Hvis kunden ikke har fulgt instruktionerne, har indstillet enheden forkert eller har nægtet at bruge vores kundesupporttjeneste, har virksomheden derfor ret til at afvise anmodningen om en refusion.

Hvis softwaren er købt via internettet, omfatter den ikke fysiske lagermedier. Hvis dette faktum ikke tages i betragtning, er brugeren ikke berettiget til en refusion.

Det faktum, at softwaren ikke kan hentes, er ikke et argument for en refusion. Kunden kan have internet- eller computerproblemer uden tilknytning til vores produkt. Hvis kunden ikke kan hente softwaren, skal vedkommende kontakte vores kundesupport.

Når refusionen er givet, bliver yderligere brug af softwaren ulovlig, og alle tildelte licenser til MacKeeper bliver ugyldige. Kunden skal derfor fjerne programmet. Derudover blokeres alle registreringsdata straks, og refusionsmodtageren vil ikke kunne bruge opdateringerne.

Refusioner behandles inden for 1 til 3 uger, hvilket er den tid, det tager for banken at gennemføre betalingen.

Ved dobbeltbetaling på grund af omstændigheder, der ligger uden for kundens kontrol, og som kan bekræftes, er virksomheden forpligtet til at yde refusion på kundens anmodning.

Ekspeditionsgebyrer kan ikke refunderes.

Principperne i den aftales refusionspolitik gælder også ved refusion af en licens, der er købt med en hvilken som helst type rabat.

GENFAKTURERING

En genfakturering er en automatisk forlængelse af et abonnement baseret på din indledende accept af vilkårene og betingelserne, der er beskrevet på MacKeeper-betalingssiden. Alle oplysninger vedrørende genfaktureringen kan afklares med kundesupportafdelingen eller i MacKeeper-kontoen.

RABATTER

Du kan modtage en rabatkupon, der giver dig ret til at købe en licens til en nedsat pris i forhold til den pris, der oprindeligt blev angivet. Kuponen er gyldig til ét køb af en ny licens, og den kan ikke bruges til at forlænge eller forny et eksisterende abonnement.

Vores kundesupportmedarbejdere kan også give dig en rabat. I dette tilfælde er det en engangsrabat, og du kan ikke indsende en anmodning om rabat igen.

FORCE MAJEURE

Kromtech misligholder ingen forpligtelse i medfør af aftalen, hvis manglende opfyldelse af forpligtelsen skyldes begivenheder, der ligger uden for Kromtechs kontrol, herunder, uden begrænsning, strømsvigt, internetnedbrud, servernedbrud, DDoS-angreb, hackerangreb, virus, naturkatastrofer, krig, optøjer, opstand, epidemi, strejker eller andre faglige aktioner, terroristaktivitet eller andre begivenheder af et omfang eller en art, der normalt ikke træffes foranstaltninger mod i branchen.

DIVERSE

Dine leverings- og betalingsbetingelser eller eventuelle andre generelle eller særlige betingelser finder ikke anvendelse. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og Kromtech vedrørende MacKeeper og træder i stedet for alle tidligere mundtlige eller skriftlige meddelelser og oplysninger vedrørende MacKeeper eller ethvert andet emne, der er omfattet af denne aftale. Hvis nogen af bestemmelserne i denne aftale måtte anses for at være ugyldige, uigennemførlige eller ulovlige, har de øvrige bestemmelser fortsat fuld gyldighed. Den pågældende bestemmelse tolkes som begrænset i det omfang, det er nødvendigt for at være i overensstemmelse med og fuldt gennemførlig i henhold til gældende lov.

ÆNDRINGER

PÅ KØBSTIDSPUNKTET OMFATTER SOFTWAREN MULIGVIS IKKE ALLE (ELLER KAN OMFATTE ANDRE) FUNKTIONER END ANNONCERET. FUNKTIONER KAN ÆNDRES YDERLIGERE. I TILFÆLDE AF EN VÆSENTLIG ÆNDRING AF MACKEEPER GIVER KROMTECH BRUGEREN BESKED VIA E-MAIL OG/ELLER SOFTWAREN OG/ELLER WEBSTEDET.

AFINSTALLERING

Inden du fjerner MacKeeper, bør du gøre dig bekendt med instruktionerne på det officielle websted mackeeper.com/uninstall_mackeeper

VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Hvis nogen del af denne licens kendes ugyldig eller uigennemførlig, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelser i denne licens, der fortsat har fuld gyldighed.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION, FRAFALDELSE AF NÆVNINGESAG

Parterne anerkender og aftaler gensidigt, at denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien (engelsk lov) med undtagelse af bestemmelser om lovkonflikter deri. I tilfælde af, at der opstår tvister, uoverensstemmelser eller uenigheder mellem parterne i forbindelse med denne aftale, skal parterne grundigt undersøge alle muligheder for at opnå et forlig i mindelighed. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå et forlig i mindelighed, skal alle tvister, uoverensstemmelser eller uenigheder afgøres ved voldgiftsmægling, som administreres af International Centre for Dispute Resolution® i overensstemmelse med dets procedurer for løsning af internationale tvister som ændret af ICDR®'s online protokol for producent-/leverandørtvister, som er gældende på det tidspunkt (procedurer for løsning af internationale tvister og ICDR's online protokol for producent-/leverandørtvister kan findes på www.icdr.org). Sproget i voldgiftsbehandlingen vil være engelsk.

LICENSENS PARTER GIVER HERVED AFKALD PÅ EN NÆVNINGESAG VEDRØRENDE FORHOLD, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE LICENS. LICENSENS PARTER ERKLÆRER SIG HERMED ENIGE I, AT INGEN FEJL ELLER FORSINKELSER FRA NOGEN AF PARTERNES SIDE I UDØVELSEN AF EN RETTIGHED, MAGT ELLER TILLADELSE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE VIL VIRKE SOM EN FRAFALDELSE AF DENNE AFTALE; EN ENKELT ELLER DELVIS UDØVELSE HERAF VIL HELLER IKKE UDELUKKE NOGEN ANDRE ELLER YDERLIGERE UDØVELSER HERAF ELLER UDØVELSE AF NOGEN RETTIGHED, MAGT ELLER TILLADELSE I HENHOLD TIL AFTALEN.

TREDJEPARTSBEGUNSTIGET

For så vidt angår denne licens, anses hver af Kromtechs tredjepartslicensgivere til MacKeeper udtrykkeligt som en tilsigtet tredjepartsbegunstiget i denne licens og har ret til at håndhæve licensens vilkår og betingelser.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, kan du skrive til Kromtech på adressen Forenede Arabiske Emirater L1­204, The Lofts Dubai Media City Dubai eller kontakte vores kundesupport på support@mackeeper.com.