1

VERLENING VAN LICENTIE

Kromtech kan u, naar eigen goeddunken, een proeflicentie of een commerciële licentie verlenen. Behalve waar anders vermeld, zijn de onder (A) genoemde voorwaarden voor een proeflicentie van toepassing op uw gebruik van MacKeeper als u geen commerciële licentie voor MacKeeper hebt gekocht of op andere wijze rechtmatig hebt verkregen. De onder (B) genoemde voorwaarden voor een commerciële licentie zijn van toepassing op uw gebruik van MacKeeper als u op rechtmatige wijze een licentie voor MacKeeper hebt verkregen.

A

VOORWAARDEN PROEFLICENTIE

Voor evaluatiedoeleinden kan Kromtech u overeenkomstig de voorwaarden in deze Overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie met een beperkte gebruiksduur en/of beperkte functionaliteit verlenen op basis waarvan u MacKeeper kunt gebruiken. U gaat ermee akkoord MacKeeper niet over te dragen, af te staan, te verhuren, in lease te geven, in sublicentie te geven of uit te lenen aan enige andere persoon of rechtspersoon, behalve waar daarin uitdrukkelijk wordt voorzien in deze Overeenkomst, en dat elke poging daartoe op welke wijze dan ook als een schending van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en de rechten van Kromtech kan worden beschouwd en de licentie ongeldig maakt.

A1

Overeenkomstig het beleid voor de proeflicentie, dat in werking treedt nadat MacKeeper is geactiveerd via een van de speciale aanbiedingen, is MacKeeper volledig functioneel gedurende het aantal dagen dat staat vermeld in de voorwaarden van de speciale aanbieding, gerekend vanaf de eerste keer dat u het programma uitvoert. Na het verstrijken van de gespecificeerde periode wordt de functionaliteit van MacKeeper automatisch geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld, of wordt u mogelijk in de gelegenheid gesteld MacKeeper tegen een speciale aanbiedingsprijs te kopen. Als u MacKeeper wilt blijven gebruiken nadat de proefperiode is verstreken, moet u een commerciële licentie kopen of de kortingsprijs van de speciale aanbieding claimen. Meer informatie over de speciale aanbieding kunt u vinden op een van onze websites met speciale aanbiedingen.

A2

Kromtech kan u de mogelijkheid geven de software te evalueren door u gratis een gedeeltelijke oplossing aan te bieden. Een dergelijke oplossing staat gelijk aan een eenmalig gebruik van MacKeeper met beperkte functionaliteit. Als u MacKeeper wilt blijven gebruiken, moet u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie kopen.

B

VOORWAARDEN COMMERCIËLE LICENTIE

Kromtech verleent u een niet-exclusieve licentie op het gebruik van MacKeeper, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld. U gaat ermee akkoord MacKeeper niet over te dragen, af te staan, te verhuren, in lease te geven, in sublicentie te geven of uit te lenen aan enige andere persoon of rechtspersoon, behalve waar daarin uitdrukkelijk wordt voorzien in deze Overeenkomst, en dat elke poging daartoe op welke wijze dan ook als een schending van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en de rechten van Kromtech kan worden beschouwd en de licentie ongeldig maakt.

B1
ONLINE ACTIVERING

Voor gebruik conform de voorwaarden voor een commerciële licentie, moet de MacKeeper-software online worden geactiveerd. Kromtech heeft het recht naar eigen inzicht de exacte technische voorwaarden te wijzigen volgens welke niet-geactiveerde exemplaren van MacKeeper stoppen met werken.

Tijdens de online activering dient u persoonlijke gegevens te verstrekken. U hebt een actieve, werkende internetverbinding nodig om uw exemplaar van MacKeeper te activeren. Uw gelicentieerd gebruik van MacKeeper is gebonden aan de computer(s) die u hebt gebruikt om de activering uit te voeren.

Deze licentie geeft u het recht MacKeeper te activeren en te gebruiken op (a) één computer die door meerdere mensen wordt gebruikt of (b) meerdere computers, binnen een redelijke limiet, die door een en dezelfde persoon worden gebruikt. Via uw Kromtech-account kunt u uw licentie vanaf een van uw computers overzetten naar een andere en MacKeeper op één computer tegelijk gebruiken. Kromtech heeft het recht voornoemde redelijke limiet naar eigen inzicht vast te stellen of te wijzigen. Deze licentie staat niet toe dat MacKeeper door meerdere gebruikers op meerdere computers wordt gebruikt.

B2
OVERDRACHT

Het is uw persoonlijk recht om het geactiveerde exemplaar van de MacKeeper-software over te zetten naar een andere computer. U kunt uw geactiveerde exemplaar van de MacKeeper-software overzetten naar een andere computer via uw MacKeeper-account, of door contact op te nemen met onze klantondersteuning.

2

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de commerciële licentie. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangegaan door personen van 16 jaar of ouder of personen die toestemming hebben van hun wettelijke voogd. Als u akkoord gaat, verklaart u daarmee dat u meerderjarig bent of over de vereiste toestemming beschikt. Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst met een natuurlijk persoon of rechtspersoon beëindigen en de geldigheidscriteria op elk gewenst moment wijzigen. Deze bepaling is geldig voor zover de wet dit toestaat in het betreffende rechtsgebied.

AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN

De auteursrechten en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op MacKeeper en op volledige of gedeeltelijke kopieën die u maakt, berusten bij Kromtech of zijn licentiegevers. Kromtech geeft u toestemming MacKeeper te gebruiken, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle rechten die niet specifiek door Kromtech zijn verleend, zijn voorbehouden aan Kromtech. U gaat ermee akkoord het mechanisme/principe van de functionaliteit niet te wijzigen, aan te passen, om te zetten, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze te openbaren, de functionaliteit zelf te wijzigen, of om derden toe te staan benchmarks of andere testen op MacKeeper uit te voeren, met uitzondering van de gebruiksdoeleinden die op grond van deze Overeenkomst zijn toegestaan. Kromtech is bereid u tegen redelijke voorwaarden de informatie te verstrekken die nodig is om taken uit te voeren met betrekking tot compatibel programmeren. U gaat ermee akkoord geen labels te verwijderen die aangeven dat de auteursrechten en andere intellectuele, industriële of eigendomsrechten bij Kromtech en/of bij derden berusten.

WIJZIGINGSRECHTEN

U gaat ermee akkoord bibliotheken en bronnen die zijn opgenomen in de MacKeeper-software niet te vervangen of op enige wijze te wijzigen.

UPDATES

Kromtech verstrekt u mogelijk automatische updates voor MacKeeper. Automatische updates zijn standaard ingeschakeld, zodat u steeds beschikt over de nieuwste functies en verbeteringen van de software. Bij problemen kunt u contact opnemen met de klantondersteuning van MacKeeper.

Indien een MacKeeper-update betaalde aanbiedingen omvat, wordt u daarvan via de software op de hoogte gesteld. U hebt dan de mogelijkheid de installatie van een dergelijke update te weigeren en/of de installatie van de software volledig ongedaan te maken.

AANVULLENDE SERVICES

Gedurende een periode die gelijk is aan de duur van uw abonnement biedt Kromtech u mogelijk beperkte gratis antivirusupdates aan.

AANVULLENDE ACTIVERINGEN

Overeenkomstig de voorwaarden voor de commerciële licentie is het niet toegestaan MacKeeper te activeren en te gebruiken op meer computers dan het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen. Bij wijze van service aan u kan Kromtech, naar eigen goeddunken, besluiten u toestemming te geven om MacKeeper binnen een redelijke limiet op extra computers te activeren. Los van een dergelijk besluit is aan u slechts een licentie verleend op het gelijktijdig gebruik van MacKeeper op het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen.

Kromtech kan, naar eigen goeddunken, besluiten verdere activeringen die op grond van de genoemde licentie(s) zijn uitgevoerd op te schorten, en/of de genoemde licentie(s) ongeldig te verklaren, indien Kromtech het aantal activeringen dat op grond van de genoemde licentie(s) is uitgevoerd als buitensporig beschouwd. U en/of de persoon die de activering uitvoert, wordt op de hoogte gebracht van een dergelijk besluit, hetzij a) schriftelijk, b) via e-mail, c) telefonisch en/of d) vanuit de MacKeeper-software.

UITSLUITING VAN GARANTIE

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U MACKEEPER OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. MACKEEPER WORDT GELEVERD IN ZIJN HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN KROMTECH, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS (HIERNA GEZAMENLIJK 'KROMTECH') WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ENIGE GARANTIES VAN EIGENDOM EN/OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. KROMTECH GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN MACKEEPER VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN MACKEEPER ZAL WORDEN GECORRIGEERD. DAARNAAST GEEFT KROMTECH GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN MACKEEPER OP HET GEBIED VAN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID OF OP ENIG ANDER GEBIED. KROMTECH GEEFT GEEN GARANTIE DAT MACKEEPER CORRECT WERKT ALS U AUTOMATISCHE UPDATES VAN MACKEEPER UITSCHAKELT, ZOALS GESPECIFICEERD IN HET GEDEELTE 'UPDATES' VAN DEZE OVEREENKOMST. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INLICHTINGEN OF ADVIEZEN DIE ZIJN GEGEVEN DOOR KROMTECH, EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN KROMTECH OF EEN ANDERE PARTIJ SCHEPPEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT MACKEEPER. INDIEN MACKEEPER DEFECT BLIJKT TE ZIJN, KOMEN DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES VOOR UW REKENING (EN NIET VOOR REKENING VAN KROMTECH OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN KROMTECH). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. KROMTECH GEEFT GEEN GARANTIE DAT COMPUTERHARDWARE OF -SOFTWARE NIET WORDT BESCHADIGD DOOR DE SOFTWARE OF DOOR GEGEVENS DIE U DOWNLOADT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN, UITVOEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. KROMTECH RAADT U TEN ZEERSTE AAN ALLE SOFTWARE OP VIRUSSEN TE CONTROLEREN VOORDAT U DEZE INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOORZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, NOCH KROMTECH NOCH EEN VAN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, ZIJN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN/OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE EN GEVOLGSCHADE, NOCH DE VERPLICHTING AANVAARDEN TOT HET BETALEN VAN COMPENSERENDE OF BESTRAFFENDE SCHADEVERGOEDINGEN, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN MACKEEPER OF OP ANDERE WIJZE IN VERBAND STAANDE MET DEZE LICENTIE. IN ALLE GEVALLEN IS DE HELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KROMTECH OP GROND VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE LICENTIE BEPERKT TOT HET DAADWERKELIJK BETAALDE BEDRAG DAT TOEWIJSBAAR IS AAN DE HIERAAN TEN GRONDSLAG LIGGENDE SOFTWARE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF OP BEPAALDE PUNTEN BEPERKEN VAN SCHADEVERGOEDINGEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN ONDERSTEUNING

Kromtech streeft ernaar u via e-mail, telefoon en chat ondersteuning te bieden met betrekking tot uw gebruik van MacKeeper. De genoemde ondersteuning is beperkt tot onderwerpen die betrekking hebben op het algemeen gebruik van MacKeeper. Kromtech is niet verplicht u algemene adviezen te geven over onderliggende of gerelateerde technologieën van MacKeeper. Kromtech behoudt zich het recht voor om elke vorm van ondersteuning die betrekking heeft op het gebruik van oudere releases van MacKeeper te beëindigen wanneer er een nieuwe release van MacKeeper, hetzij gratis of tegen betaling, wordt uitgegeven.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in Kromtech, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, licentiegevers, vertegenwoordigers, operationele serviceproviders en leveranciers te behoeden voor alle aanspraken, vorderingen en/of acties, en Kromtech, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers en contractanten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten voor rechtshulp) die voortvloeien uit een door u begane schending of overtreding van deze licentie, een door u begane inbreuk, malversatie, schending van de rechten van enige andere partij, overtreding of niet-naleving van enige wet of regelgeving, of een door u uitgevoerde aanpassing aan of export van MacKeeper. Kromtech behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van enige aanspraken of acties en alle onderhandelingen met betrekking tot de afwikkeling of schikking op zich te nemen, en u stemt ermee in op verzoek van Kromtech hieraan uw volledige medewerking te verlenen.

TECHNISCHE EN GERELATEERDE INFORMATIE

Kromtech en zijn dochterondernemingen kunnen technische en gerelateerde gegevens verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische gegevens die betrekking hebben op uw computer, systeem en softwaretoepassingen. Het staat Kromtech en zijn dochterondernemingen vrij om deze gegevens in welke vorm dan ook te gebruiken, op voorwaarde dat de gegevens niet naar uw computer of naar u persoonlijk te herleiden is. Elke verzameling van technische en gerelateerde gegevens die door Kromtech en zijn dochterondernemingen is gemaakt, is zodanig beperkt dat Kromtech en zijn dochterondernemingen geen reconstructie kunnen maken van de inhoud van bestanden en mappen die u vanuit MacKeeper gebruikt of van enige andere persoonlijke bestanden en mappen die toegankelijk zijn voor MacKeeper wanneer u het programma gebruikt.

LICENTIECODE

Kromtech verstrekt u mogelijk een licentiecode of licentiesleutel, die u nodig kunt hebben om MacKeeper te activeren conform de voorwaarden van de commerciële licentie. Kromtech en zijn dochterondernemingen en distributeurs kunnen de genoemde licentiecode of licentiesleutel aan u persoonlijk koppelen. Elke uitgegeven licentiecode of licentiesleutel is uitsluitend bedoeld voor uw gebruik en mag niet door u worden gedistribueerd, gepubliceerd of op andere wijze aan derden bekend worden gemaakt, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming van Kromtech hebt gekregen.

PERIODE EN BEËINDIGING

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten, kan Kromtech deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als u niet voldoet aan een van de voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst staan vermeld. In dat geval moet u al het gebruik van MacKeeper staken en alle exemplaren van MacKeeper vernietigen die in uw bezit zijn. Indien Kromtech geen actie onderneemt om deze Overeenkomst te beëindigen nadat u een van de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld hebt overtreden, betekent dit niet dat er afstand wordt gedaan van de rechten die krachtens deze en andere bepalingen aan MacKeeper zijn voorbehouden.

RESTITUTIEBELEID

Bij aankoop van de software onder licentie wordt de klant geacht op de hoogte zijn van alle functies en functionaliteit van het product. De beschrijving van het product en de functionaliteit van het product zijn beschikbaar op de officiële website (mackeeper.com).

Hebt u MacKeeper gekocht, dan kunt u de aankoopprijs terugkrijgen a) overeenkomstig de voorwaarden van het RESTITUTIEBELEID, en b) als u uw gekochte exemplaar van MacKeeper samen met een bewijs van betaling retourneert naar de locatie waar u deze hebt verkregen (indien u uw exemplaar niet op de website http://www.mackeeper.com hebt gekocht).

Kromtech stelt feedback van klanten op prijs en stelt alles in het werk om eventuele problemen te verhelpen. Als u desondanks niet tevreden bent over onze producten en services, kunt u een restitutieverzoek indienen.

Restitutie wordt verleend in het geval van rechtstreeks aan ons product gerelateerde problemen. Als er rechtstreeks bewijs is van problemen met onze software, bijvoorbeeld in de vorm van foutmeldingen of schermafbeeldingen, en als deze problemen niet kunnen worden opgelost door onze afdeling klantondersteuning, komt de klant in aanmerking voor restitutie. Er wordt geen restitutie verleend in het geval van algemene computerproblemen die niet gerelateerd zijn aan onze software.

In het geval onze software de bron is van een technische storing van uw computer en als hiervoor voldoende bewijs is, kunnen wij overwegen de veroorzaakte schade aan u te vergoeden. Na ontvangst van een restitutieverzoek betreffende een technische storing kan het drie werkdagen duren voordat u een eerste reactie krijgt van de medewerkers van onze klantondersteuning. Na ontvangst van al het relevante bewijs kan het tien dagen duren voordat het ontvangen materiaal door de medewerkers van onze klantondersteuning is verwerkt en u een weloverwogen antwoord krijgt.

De voorwaarden voor restitutie variëren afhankelijk van het type abonnement dat u hebt gekocht:

A

Abonnement voor 24 (vierentwintig) maanden / 2 (twee) jaar.

Voor dit abonnementstype wordt een gedeeltelijke restitutie verleend in overeenstemming met het restitutiebeleid dat in deze Overeenkomst staat vermeld voor het 'ongebruikte deel van een gekochte abonnementslicentie'.

B

Abonnement voor 12 (twaalf) maanden/1 (één) jaar

Voor dit abonnementstype wordt een gedeeltelijke restitutie verleend in overeenstemming met het restitutiebeleid dat in deze Overeenkomst staat vermeld voor het 'ongebruikte deel van een gekochte abonnementslicentie'.

C

Abonnement voor 6 (zes) maanden

Voor dit abonnementstype wordt een gedeeltelijke restitutie verleend in overeenstemming met het restitutiebeleid dat in deze Overeenkomst staat vermeld voor het 'ongebruikte deel van een gekochte abonnementslicentie'.

D

Abonnement voor 1 (één) maand

Voor dit abonnementstype wordt een (gedeeltelijke) restitutie verleend in overeenstemming met het restitutiebeleid dat in deze Overeenkomst staat vermeld voor het 'ongebruikte deel van een gekochte abonnementslicentie'.

E

Definities

E.1.

Het 'ongebruikte deel van een gekochte abonnementslicentie' is het aantal maanden (dagen) dat resteert vanaf het moment dat u officieel een restitutieverzoek hebt ingediend tot de vervaldatum van het abonnement. In het geval van een abonnement voor 1 (één) maand wordt gerekend met het 'ongebruikte deel van een gekochte abonnementslicentie' als u de licentie langer dan 14 (veertien) volledige dagen hebt gebruikt. Hebt u de licentie korter dan 14 (veertien) volledige dagen gebruikt, dan verlenen we u volledige restitutie van de prijs van het abonnement voor 1 (één) maand. In het geval van een abonnement voor 24 (vierentwintig) maanden, 12 (twaalf) maanden of 6 (zes) maanden, bestaat het 'ongebruikte deel van een gekochte abonnementslicentie' uit het aantal maanden (dagen) dat resteert vanaf het moment dat u een restitutieverzoek hebt ingediend tot aan de vervaldatum van het abonnement. De voorwaarden van het restitutiebeleid voor een abonnement voor 1 (één) maand zijn ook van toepassing op de abonnementen voor 24 (vierentwintig) maanden, 12 (twaalf) maanden en 6 (zes) maanden.

OPMERKING: Als u een restitutieverzoek hebt ingediend tijdens, maar niet na afloop van de eerste 14 (veertien) volledige dagen van de verzoekmaand, dan verlenen we u een gedeeltelijke restitutie van de prijs van het abonnement inclusief de verzoekmaand. Hebt u een restitutieverzoek ingediend na de eerste 14 (veertien) volledige dagen van de verzoekmaand, dan verlenen we u een gedeeltelijke restitutie van de prijs van het abonnement EXCLUSIEF de verzoekmaand.

Een restitutieverzoek kan worden ingediend tijdens de aangeschafte abonnementsperiode, te weten 1 (één) maand en 6 (zes) maanden. Voor een abonnement van 24 (vierentwintig) maanden of 12 (twaalf) maanden kan een restitutieverzoek alleen worden ingediend tijdens de eerste zes maanden van de aankoop.

E.2.

De 'verzoekmaand' is de maand waarin het daadwerkelijke restitutieverzoek is ingediend.

F

De definitieve berekening van het met een restitutie gemoeide bedrag wordt uitgevoerd door onze afdeling klantondersteuning op basis van een bepaald algoritme. Vragen hierover kunnen worden beantwoord door medewerkers van deze afdeling.

Voordat een restitutieverzoek wordt ingediend, moet de klant onze afdeling klantondersteuning op de hoogte stellen van problemen die zich voordoen met betrekking tot onze software. Restitutie wordt UITSLUITEND verleend wanneer contact is opgenomen met ons ondersteuningsteam en een schriftelijk verzoek is ingediend via e-mail. Het e-mailadres waarop het verzoek kan worden ingediend, wordt verstrekt door een medewerker van onze klantondersteuning. Onze afdeling klantondersteuning is verplicht alles in het werk te stellen om het probleem te verhelpen. Als de klantondersteuning bevestigt dat het softwareprobleem niet kan worden opgelost, wordt restitutie verleend. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor door de klant zelf ondernomen acties of hulp van derden.

Nadat een restitutieverzoek is ingediend bij onze klantondersteuning, wordt het verzoek beoordeeld en verwerkt, tenzij op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst geen restitutie kan worden verleend. De klant wordt in dat geval zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail geïnformeerd.

Het Bedrijf biedt klanten alle mogelijke vormen van ondersteuning, zoals handleidingen, e-mailondersteuning, telefonische ondersteuning, live chatondersteuning, enzovoort. Als de klant de instructies niet heeft opgevolgd, een onjuiste installatiemethode heeft toegepast of heeft geweigerd onze klantondersteuningservice te gebruiken, heeft het Bedrijf het recht het restitutieverzoek af te wijzen.

Software die is gekocht via internet, wordt niet geleverd met fysieke opslagmedia. Er wordt geen restitutie verleend op grond van het feit dat de gebruiker hier niet van op de hoogte is.

Het niet kunnen downloaden van de software is geen reden of rechtvaardiging voor restitutie. De klant kan internet- of computerproblemen hebben die niet zijn gerelateerd aan ons product. Een klant die de software niet kan downloaden, moet contact opnemen met onze afdeling klantondersteuning.

Zodra restitutie is verleend, is verder gebruik van de software illegaal en worden alle verleende licenties van MacKeeper ongeldig verklaard. De klant moet om die reden de installatie van het programma ongedaan maken. Daarnaast worden alle registratiegegevens onmiddellijk geblokkeerd en kan de klant aan wie restitutie is verleend geen gebruik meer maken van de updates.

Restituties worden binnen één tot drie weken verwerkt, afhankelijk van hoeveel tijd de bank nodig heeft om de betaling te verwerken.

Als de klant een dubbele betaling heeft gedaan als gevolg van omstandigheden waarover hij geen controle heeft, en als dat feit daadwerkelijk is bevestigd, is het Bedrijf verplicht het restitutieverzoek van de klant in te willigen.

Verwerkingskosten komen niet voor restitutie in aanmerking.

De logica van het restitutiebeleid dat in deze Overeenkomst staat vermeld, is ook van toepassing op de restitutie van een licentie die met enige vorm van korting is gekocht.

ONONDERBROKEN SERVICE

Een herfacturering is een automatische verlenging van uw abonnement op basis van uw initiële instemming met de voorwaarden die worden vermeld op de MacKeeper-betaalpagina. Alle informatie over herfacturering kan door onze klantondersteuning worden toegelicht of via uw MacKeeper-account worden verkregen.

KORTINGEN

U kunt een kortingsbon ontvangen waarmee u een licentie kunt kopen tegen een lagere prijs dan de prijs die oorspronkelijk is genoemd. De bon is geldig voor de eenmalige aankoop van een licentie en kan niet worden gebruikt voor uitbreiding of verlenging van uw abonnement.

U kunt mogelijk ook een korting krijgen van een medewerker van onze klantondersteuning. In dat geval wordt de korting slechts eenmaal verstrekt en kunt u niet opnieuw een verzoek om korting indienen.

OVERMACHT

Kromtech kan niet in gebreke worden gesteld voor een verplichting die valt onder de Overeenkomst indien de tekortkoming in de nakoming van de verplichting het gevolg is van een gebeurtenis waarover Kromtech geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stroomstoringen, internetstoringen, serverstoringen, DDoS-aanvallen, hackaanvallen, virussen, natuurrampen, oorlogen, rellen, opstanden, epidemieën, stakingen of andere georganiseerde vakbondsacties, activiteiten van terroristen, of andere gebeurtenissen van een omvang of type waarvoor over het algemeen in de sector geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

DIVERSEN

Leverings- en betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden die door u zijn opgesteld, zijn niet van toepassing. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Kromtech met betrekking tot MacKeeper en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen en verklaringen met betrekking tot MacKeeper of andere onderwerpen die onder deze Overeenkomst vallen. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als nietig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt geïnterpreteerd als beperkt voor zover noodzakelijk is om consistent te zijn met en volledig afdwingbaar te zijn krachtens de toepasselijke wet.

WIJZIGINGEN

OP HET MOMENT VAN AANKOOP BEVAT DE SOFTWARE MOGELIJK NIET ALLE (OF ANDERE DAN DE) FUNCTIES EN ONDERDELEN WAARMEE WORDT GEADVERTEERD. FUNCTIES EN ONDERDELEN KUNNEN IN DE TOEKOMST WORDEN GEWIJZIGD. IN GEVAL VAN INGRIJPENDE WIJZIGINGEN VAN MACKEEPER ZAL KROMTECH DE GEBRUIKER DAARVAN OP DE HOOGTE STELLEN VIA E-MAIL EN/OF DE SOFTWARE EN/OF DE WEBSITE.

VERWIJDEREN

Lees voordat u de installatie van MacKeeper ongedaan maakt de instructies op de officiële website mackeeper.com/uninstall_mackeeper.

SCHEIDBAARHEID

Indien een deel van deze licentie als ongeldig of als niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de resterende bepalingen van deze licentie onaangetast en volledig van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED, AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK

De partijen erkennen en stemmen er wederzijds mee in dat deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van Groot-Brittannië (Engels recht), met uitsluiting van de geldende collisieregels. Indien er tussen de partijen geschillen, meningsverschillen of onenigheden ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dienen de partijen alle mogelijkheden voor een minnelijke schikking grondig te verkennen. Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden alle geschillen, meningsverschillen of onenigheden beoordeeld en middels arbitrage beslecht door het International Centre for Dispute Resolution® (ICDR; het internationaal centrum voor geschillenbeslechting) in overeenstemming met zijn International Dispute Resolution Procedures (internationale geschillenbeslechtingsprocedures) zoals gewijzigd door het ICDR® Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes (online geschillenprotocol voor fabrikanten/leveranciers) dat op dat moment van toepassing is (ga naar www.icdr.org voor de International Dispute Resolution Procedures en het ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes). De arbitrage wordt in het Engels gevoerd.

DE PARTIJEN IN DEZE OVEREENKOMST ZIEN AF VAN JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE LICENTIE. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT VERZUIM OF VERTRAGING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN BIJ DE UITOEFENING VAN ENIG RECHT, ENIGE BEVOEGDHEID OF ENIG VOORRECHT OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ZAL WORDEN GEZIEN ALS EEN VERKLARING VAN AFSTAND DAARVAN. EVENMIN ZAL ÉÉN ENKELE OF EEN GEDEELTELIJKE UITOEFENING DE VERDERE UITVOERING DAARVAN OF DE UITVOERING VAN ENIG ANDER RECHT, ENIGE ANDERE BEVOEGDHEID of ENIG ANDER VOORRECHT OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST UITSLUITEN.

BEGUNSTIGDE DERDEN

Voor alle doelstellingen van deze licentie geldt dat elke derde MacKeeper-licentiegever van Kromtech uitdrukkelijk als beoogde begunstigde derde van deze licentie wordt aangemerkt en dat deze het recht heeft om de naleving van de voorwaarden van deze licentie af te dwingen.

CONTACT OPNEMEN

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u schriftelijk contact opnemen met Kromtech op het adres L1­204, The Lofts, Dubai Media City, Dubai, United Arab Emirates. U kunt ook een e-mail sturen naar onze klantondersteuning op support@mackeeper.com.