GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

U moet zich onthouden van alle volgende verboden activiteiten:

 • Enig deel van de MacKeeper-website kopiëren, distribueren of openbaar maken op enig medium, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke automatische of niet-automatische vorm van "scrapen".

 • Met behulp van enig automatisch systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot "robots", "spiders” en "offline browsers", proberen toegang te krijgen tot de MacKeeper-website.

 • Spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail verzenden.

 • De integriteit of de beveiliging van het systeem proberen te ontregelen of in gevaar te brengen, of gegevens proberen te ontcijferen die worden verzonden naar of van de servers waarop de MacKeeper-website draait.

 • Enige actie ondernemen die een, door ons te bepalen, onredelijke of onevenredig grote belasting vormt of kan vormen voor de infrastructuur van de MacKeeper-website.

 • Ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagents uploaden via de MacKeeper-website.

 • Persoonlijke informatie, waaronder accountnamen, verzamelen of verkrijgen via de MacKeeper-website.

 • De MacKeeper-website gebruiken voor enige commerciële acquisitie.

 • U voordoen als iemand anders of op andere wijze een misleidende voorstelling geven van uw relatie met een persoon of organisatie, fraude plegen, of uw identiteit (proberen te) verbergen.

 • De correcte werking van de MacKeeper-website verstoren.

 • Toegang verkrijgen tot enige inhoud op de MacKeeper-website via andere technologieën of middelen dan die door Kromtech zijn geleverd of goedgekeurd.

 • De maatregelen omzeilen waarmee we toegang tot de MacKeeper-website proberen te voorkomen of te beperken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot functies die het gebruik of het kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen opleggen op het gebruik van de MacKeeper-website of de inhoud daarvan.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

In het privacybeleid van Kromtech (https://mackeeper.com/privacy-policy) wordt beschreven hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze services gebruikt. Door onze services te gebruiken stemt u ermee in dat Kromtech dergelijke gegevens conform dit privacybeleid kan gebruiken.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOORZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, NOCH Kromtech NOCH EEN VAN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, ZIJN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE, NOCH AANVAARDEN WIJ DE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN COMPENSERENDE SCHADEVERGOEDINGEN OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE BOETES OF SCHADEVERGOEDINGEN, DIE VERBAND HOUDEN MET OF VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE MacKeeper-website EN DE MacKeeper-account OF DIE OP ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DEZE LICENTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF OP BEPAALDE PUNTEN BEPERKEN VAN SCHADEVERGOEDINGEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

AFWIJZING VAN GARANTIE

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U DE MacKeeper-account EN DE MacKeeper-website OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE MacKeeper-account EN DE MacKeeper-website WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN Kromtech, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE GARANTIES VAN EIGENDOM EN/OF HET NIET VOORKOMEN VAN INBREUKEN. Kromtech GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE MacKeeper-account OF OP DE MacKeeper-website VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE MacKeeper-account OF DE MacKeeper-website ZAL WORDEN GECORRIGEERD. DAARNAAST GEEFT Kromtech GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MacKeeper-account OF DE MacKeeper-website VOOR WAT BETREFT CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID OF IN ENIG ANDER OPZICHT. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INLICHTINGEN OF ADVIEZEN DIE ZIJN GEGEVEN DOOR Kromtech, EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN Kromtech OF EEN ANDERE PARTIJ SCHEPPEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE MacKeeper-account OF DE MacKeeper-website. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. Kromtech GEEFT GEEN GARANTIE DAT COMPUTERHARDWARE OF -SOFTWARE NIET WORDT BESCHADIGD DOOR DE SOFTWARE OF DOOR GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DE MacKeeper-website. U DRAAGT HET HELE RISICO VOOR HET UITVOEREN EN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE EN DE ACCOUNT.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in Kromtech, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, licentiegevers, vertegenwoordigers, operationele serviceproviders en leveranciers te behoeden voor alle claims, vorderingen en/of acties en Kromtech, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers en contractanten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten voor rechtshulp) die voortvloeien uit een door u begane schending of overtreding van deze licentie, een door u begane inbreuk, malversatie, een door u begane schending van de rechten van enige andere partij, een door u begane overtreding of niet-naleving van enige wet of regelgeving, of een door u uitgevoerde aanpassing aan of export van de MacKeeper-account of de MacKeeper-website. Kromtech behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van enige claims of acties en alle onderhandelingen met betrekking tot de afwikkeling of schikking op zich te nemen, en u stemt ermee in op verzoek van Kromtech hieraan uw volledige medewerking te verlenen.

BEPERKING VAN ONDERSTEUNING

Kromtech streeft ernaar u via e-mail, telefoon en chat ondersteuning te bieden met betrekking tot uw gebruik van de MacKeeper-account en de MacKeeper-website. De genoemde ondersteuning is beperkt tot onderwerpen die betrekking hebben op het algemene gebruik van de MacKeeper-account en de MacKeeper-website.

TECHNISCHE EN GERELATEERDE INFORMATIE

Kromtech en zijn dochterondernemingen kunnen technische en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische informatie die betrekking heeft op uw computer, systeem en toepassingssoftware. Het staat Kromtech en zijn dochterondernemingen vrij om deze informatie in welke vorm dan ook te gebruiken, op voorwaarde dat de informatie niet naar uw computer of naar u persoonlijk te herleiden is. Er worden dusdanige beperkingen opgelegd aan de verzameling van technische en gerelateerde informatie door Kromtech en zijn dochterondernemingen, dat Kromtech en zijn dochterondernemingen geen reconstructie kunnen maken van de inhoud van bestanden en mappen die u vanuit een Kromtech-product gebruikt of van enige andere persoonlijke bestanden en mappen die toegankelijk zijn voor Kromtech-producten wanneer u deze gebruikt.

PERIODE EN BEËINDIGING

A

Termijn

De voorwaarden gaan in op de datum waarop u voor het eerst aangeeft dat u deze voorwaarden accepteert en blijven van kracht tot ze anderszins worden beëindigd in overeenstemming met deze overeenkomst.

B

Beëindiging door u

U kunt u op elk gewenst moment afmelden voor e-mailmeldingen van Kromtech. U kunt ook feitelijke onjuistheden in uw persoonlijke informatie corrigeren, bijvoorbeeld account- of contactgegevens in de MacKeeper-account. Neem contact op met onze klantondersteuning als u uw account wilt verwijderen, uw persoonlijke informatie uit onze databases wilt verwijderen, of als u zich wilt afmelden van onze services.

C

Beëindiging door Kromtech

Deze voorwaarden blijven van kracht totdat ze worden beëindigd. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten, kan Kromtech deze Voorwaarden onmiddellijk beëindigen als u niet voldoet aan een van de voorwaarden in deze Overeenkomst. In dat geval moet u al het gebruik van de Kromtech-producten staken en alle exemplaren van de Kromtech-producten die in uw bezit zijn vernietigen. Indien Kromtech geen actie onderneemt om deze Overeenkomst te beëindigen nadat u een van de voorwaarden in deze Overeenkomst hebt overtreden, betekent dit niet dat er afstand wordt gedaan van de rechten die krachtens deze en andere bepalingen aan Kromtech zijn voorbehouden.

AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN

Alle aanspraken, eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsrechten in en op de inhoud en services en alle kopieën daarvan, zijn eigendom van Kromtech of zijn licentiegevers. Alle rechten die niet specifiek door Kromtech zijn verleend, zijn voorbehouden aan Kromtech. U gaat ermee akkoord de innerlijke werking van de MacKeeper-account of de MacKeeper-website niet te wijzigen, aan te passen, om te zetten, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze te openbaren of de functionaliteit ervan te wijzigen. Kromtech is bereid u tegen redelijke voorwaarden de informatie te verstrekken die nodig is om taken uit te voeren met betrekking tot compatibel programmeren. U gaat ermee akkoord geen labels te verwijderen die aangeven dat de auteursrechten en andere intellectuele, industriële of eigendomsrechten bij Kromtech en/of bij derden berusten.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

Deze Voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd en uitgelegd alsof beide Partijen ze gezamenlijk hebben opgesteld, en worden beheerst door de Engelse wetgeving. Elke onenigheid of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, of de inbreuk erop, wordt beoordeeld en middels arbitrage beslecht door het International Centre for Dispute Resolution® (ICDR; het internationaal centrum voor geschillenbeslechting) in overeenstemming met zijn International Dispute Resolution Procedures (internationale geschillenbeslechtingsprocedures) zoals gewijzigd bij het ICDR® Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes (online geschillenprotocol voor fabrikanten/leveranciers) dat op dat moment van toepassing is (ga naar www.icdr.org voor de International Dispute Resolution Procedures en het ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes). De arbitrage wordt in het Engels gevoerd.

COLLECTIEVE RECHTSZAKEN

Partijen mogen alleen op persoonlijke titel claims indienen, niet als eiser of lid in een zogezegde collectieve of representatieve procedure. Tenzij anderszins overeengekomen, is het de arbiter ook niet toegestaan claims van meerdere personen samen te voegen tot één claim.

GELDIGHEID VAN BEPALINGEN NA BEËINDIGING

Deze Voorwaarden blijven door hun aard ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, afwijzingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid. Beëindiging van uw toegang tot en gebruik van de MacKeeper-website ontslaat u niet van enige verplichting die is aangegaan of ontstaan voorafgaand aan de beëindiging, en houdt geen beperking in op enige andere mogelijk aansprakelijkheid die u anderszins hebt jegens Kromtech of enige derde.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Kromtech behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen, al dan niet na voorafgaande kennisgeving aan u. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst periodiek te controleren op wijzigingen. Wanneer u het niet eens bent met deze wijzigingen, verzoeken we u de MacKeeper-website en/of de MacKeeper-account niet meer te gebruiken.

VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over deze Voorwaarden. U kunt ons bereiken via dit
e-mailadres.