Beleidsregels en procedures

We doen er alles aan om je gegevens te beschermen, je vertrouwelijke informatie privé te houden en transparant te zijn over onze zakelijke activiteiten.

Algemene voorwaarden

Bijgewerkt: 26.02.2021

Dit zijn de Algemene voorwaarden (“Voorwaarden” of “Overeenkomst”) voor het gebruik van de MacKeeper-website (https://mackeeper.com) en de MacKeeper-account (https://account.mackeeper.com). De Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de website raadplegen of een account maken.

Lees de documenten nauwkeurig door omdat deze een wettelijke overeenkomst vormen tussen u (als natuurlijk persoon of als rechtspersoon) en Clario Tech DMCC, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE (hierna 'Clario') (elk aangeduid als een 'Partij' en samen de 'Partijen').

Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangegaan door personen die ten minste 13 jaar zijn of die toestemming van hun wettelijke voogd hebben. Als u akkoord gaat, verklaart u daarmee dat u meerderjarig bent of over de vereiste toestemming beschikt om een MacKeeper-account te maken, en dat alle registratiegegevens die u indient correct en waarheidsgetrouw zijn.

OPMERKING VOOR OUDERS EN VOOGDEN: Door uw kind toestemming te geven onze website te gebruiken of een MacKeeper-account te maken, gaat u namens uw kind akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor het toezicht op de online activiteiten van uw kinderen. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, moet u voorkomen dat uw kind een account maakt of de website gebruikt. Bent u de ouder of voogd van een kind dat jonger is dan 13 jaar en denkt u dat hij of zij de website gebruikt of een account heeft gemaakt, neem dan contact met ons op via legal@weareclario.com.

MacKeeper-account

Als u zich registreert voor een account op de MacKeeper-website, moet u een e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Deze gegevens slaan we op en gebruiken we om een persoonlijke gebruikersaccount voor u te maken. Houd uw wachtwoord geheim om uw MacKeeper-account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteit die plaatsvindt in of via uw MacKeeper-account.

Deze gegevens worden alleen gebruikt door Clario. Clario neemt alleen contact met u op om u Mac-zelfstudies, exclusieve aanbiedingen, deals voor insiders en nieuwsbrieven te sturen. U kunt op elk gewenst moment uw abonnementsvoorkeuren wijzigen of u rechtstreeks afmelden voor nieuws en aanbiedingen van Clario.

Via uw MacKeeper-account kunt u:

 • Uw licentie activeren.

 • Uw licentie van een van uw computers naar een andere overdragen. U kunt uw licentie slechts op één computer tegelijk gebruiken.

GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

U moet zich onthouden van alle volgende verboden activiteiten:

 • Enig deel van de MacKeeper-website kopiëren, distribueren of openbaar maken op enig medium, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke automatische of niet-automatische vorm van "scrapen".

 • Met behulp van enig automatisch systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot "robots", "spiders” en "offline browsers", proberen toegang te krijgen tot de MacKeeper-website.

 • Spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail verzenden.

 • De integriteit of de beveiliging van het systeem proberen te ontregelen of in gevaar te brengen, of gegevens proberen te ontcijferen die worden verzonden naar of van de servers waarop de MacKeeper-website draait.

 • Enige actie ondernemen die een, door ons te bepalen, onredelijke of onevenredig grote belasting vormt of kan vormen voor de infrastructuur van de MacKeeper-website.

 • Ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagents uploaden via de MacKeeper-website.

 • Persoonlijke informatie, waaronder accountnamen, verzamelen of verkrijgen via de MacKeeper-website.

 • De MacKeeper-website gebruiken voor enige commerciële acquisitie.

 • U voordoen als iemand anders of op andere wijze een misleidende voorstelling geven van uw relatie met een persoon of organisatie, fraude plegen, of uw identiteit (proberen te) verbergen.

 • De correcte werking van de MacKeeper-website verstoren.

 • Toegang verkrijgen tot enige inhoud op de MacKeeper-website via andere technologieën of middelen dan die door Clario zijn geleverd of goedgekeurd.

 • De maatregelen omzeilen waarmee we toegang tot de MacKeeper-website proberen te voorkomen of te beperken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot functies die het gebruik of het kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen opleggen op het gebruik van de MacKeeper-website of de inhoud daarvan.

PRIVACY

Op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst is op de gegevens die u met ons deelt en de privacy van die gegevens onze Privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring kan op elk moment worden gewijzigd. De meest recente versie van de Privacyverklaring kunt u altijd vinden op https://mackeeper.com/privacy-policy/.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOORZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, NOCH Clario NOCH EEN VAN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, ZIJN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE EN GEVOLGSCHADE, NOCH DE VERPLICHTING AANVAARDEN TOT HET BETALEN VAN COMPENSERENDE OF BESTRAFFENDE SCHADEVERGOEDINGEN, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DE MacKeeper-website EN HET MacKeeper-account OF OP ANDERE WIJZE IN VERBAND STAANDE MET DEZE LICENTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF OP BEPAALDE PUNTEN BEPERKEN VAN SCHADEVERGOEDINGEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE hierin ZIJN BESCHREVEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

AFWIJZING VAN GARANTIE

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U HET MacKeeper-account EN DE MacKeeper-website OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. HET MacKeeper-account EN DE MacKeeper-website worden GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN Clario, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ENIGE GARANTIES VAN EIGENDOM EN/OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. Clario GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN HET MacKeeper-account OF OP DE MacKeeper-website VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN HET MacKeeper-account OF DE MacKeeper-website ZAL WORDEN GECORRIGEERD. DAARNAAST GEEFT Clario GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN HET MacKeeper-account OF DE MacKeeper-website OP HET GEBIED VAN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID OF OP ENIG ANDER GEBIED. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in Clario, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, licentiegevers, vertegenwoordigers, operationele serviceproviders en leveranciers te behoeden voor alle aanspraken, vorderingen en/of acties, en Clario, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers en contractanten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten voor rechtshulp) die voortvloeien uit een door u begane schending of overtreding van deze Overeenkomst, een door u begane inbreuk, malversatie, schending van de rechten van enige andere partij, overtreding of niet-naleving van enige wet of regelgeving, of een door u uitgevoerde aanpassing aan of export van het MacKeeper-account OF de MacKeeper-website. Clario behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van enige aanspraken of acties en alle onderhandelingen met betrekking tot de afwikkeling of schikking op zich te nemen, en u stemt ermee in op verzoek van Clario hieraan uw volledige medewerking te verlenen.

BEPERKING VAN ONDERSTEUNING

Clario streeft ernaar u via chat of e-mail ondersteuning te bieden met betrekking tot uw gebruik van het MacKeeper-account en de MacKeeper-website. De genoemde ondersteuning is beperkt tot onderwerpen die betrekking hebben op het algemeen gebruik van het MacKeeper-account en de MacKeeper-website.

TECHNISCHE EN GERELATEERDE INFORMATIE

Clario en zijn dochterondernemingen kunnen technische en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische informatie die betrekking heeft op uw computer, systeem en toepassingssoftware. Het staat Clario en zijn dochterondernemingen vrij om deze informatie in welke vorm dan ook te gebruiken, op voorwaarde dat de informatie niet naar uw computer of naar u persoonlijk te herleiden is. Er worden dusdanige beperkingen opgelegd aan de verzameling van technische en gerelateerde informatie door Clario en zijn dochterondernemingen, dat Clario en zijn dochterondernemingen geen reconstructie kunnen maken van de inhoud van bestanden en mappen die u vanuit een Clario-product gebruikt of van enige andere persoonlijke bestanden en mappen die toegankelijk zijn voor Clario-producten wanneer u deze gebruikt.

PERIODE EN BEËINDIGING

U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door uw abonnement op te zeggen of door het gebruik van onze Software of Services te staken.

Clario kan deze Overeenkomst beëindigen als u niet voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien Clario geen actie onderneemt om deze Overeenkomst te beëindigen nadat u een van de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld hebt overtreden, betekent dit niet dat er afstand wordt gedaan van de rechten die krachtens deze en andere bepalingen aan Clario zijn voorbehouden.

 • AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN

  Alle aanspraken, eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsrechten in en op de inhoud en services en alle kopieën daarvan, zijn eigendom van Clario of zijn licentiegevers. Alle rechten die niet specifiek door Clario zijn verleend, zijn voorbehouden aan Clario. U gaat ermee akkoord de innerlijke werking van de MacKeeper-account of de MacKeeper-website niet te wijzigen, aan te passen, om te zetten, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze te openbaren of de functionaliteit ervan te wijzigen. Clario is bereid u tegen redelijke voorwaarden de informatie te verstrekken die nodig is om taken uit te voeren met betrekking tot compatibel programmeren. U gaat ermee akkoord geen labels te verwijderen die aangeven dat de auteursrechten en andere intellectuele, industriële of eigendomsrechten bij Clario en/of bij derden berusten.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

  Deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof beide Partijen deze gezamenlijk hebben geschreven, en zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, met uitsluiting van de geldende collisieregels. Indien er tussen de Partijen geschillen, meningsverschillen of onenigheden ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dienen de Partijen alle mogelijkheden voor een minnelijke schikking grondig te verkennen. Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden alle geschillen, meningsverschillen of onenigheden beoordeeld en middels arbitrage beslecht volgens de regels van het London Court of International Arbitration, die door verwijzing in deze bepaling worden geacht te zijn opgenomen. Het aantal arbiters is één. De plaats, of juridische locatie, van de arbitrage is Londen. De arbitrage wordt in het Engels gevoerd.

 • COLLECTIEVE RECHTSZAKEN

  Partijen mogen alleen op persoonlijke titel claims indienen, niet als eiser of lid in een zogezegde collectieve of representatieve procedure. Tenzij anderszins overeengekomen, is het de arbiter ook niet toegestaan claims van meerdere personen samen te voegen tot één claim.

 • GELDIGHEID VAN BEPALINGEN NA BEËINDIGING

  Deze Voorwaarden blijven door hun aard ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, afwijzingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid. Beëindiging van uw toegang tot en gebruik van de MacKeeper-website ontslaat u niet van enige verplichting die is aangegaan of ontstaan voorafgaand aan de beëindiging, en houdt geen beperking in op enige andere mogelijk aansprakelijkheid die u anderszins hebt jegens Clario of enige derde.

 • WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

  Clario behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen, al dan niet na voorafgaande kennisgeving aan u. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst periodiek te controleren op wijzigingen. Wanneer u het niet eens bent met deze wijzigingen, verzoeken we u de MacKeeper-website en/of de MacKeeper-account niet meer te gebruiken.

 • VRAGEN?

  Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over deze algemene voorwaarden. U kunt ons bereiken op het e-mailadres legal@weareclario.com.

24/7

Krijg persoonlijke hulp

Onze ondersteuningsexperts weten alles over Macs. Krijg professionele hulp, wanneer het nodig is.

Chat starten Persoonlijke technische expert
arrow

Voer de app uit

step_1

Klik op Doorgaan

step_2

Klik op Installeren

step_1

Je macOS-versie is lager dan OS 10.11. We bieden je graag MacKeeper 4 aan om de opschonings-, privacy- en beveiligingsproblemen van je macOS op te lossen.